Skip navigation

8.1. Az állapot és a folyamatdiagnózis

Hallgatók figyelmébe!

Ismételjék át a (2. fejezet) alapján a pedagógiai diagnózis típusait! 

A pedagógiai tevékenység fő célkitűzése, hogy az oktatott gyermek fejlődjön, többet tudjon, a tanultakat tudásrendszerébe asszimilálja. A különböző diagnosztikai felmérések közös jellemzője, hogy megállapítja a tanuló aktuális kognitív, affektív vagy szomatikus állapotát, és erre az adatrendszerre egy fejlesztési tervet készít. Gondos pedagógiai tevékenység esetében rendszeres a kontroll vizsgálat is, ahol az adatváltozásokból kitűnnek a fejlődés mutatói.  Az állapot diagnózis előnye, hogy pontos képet ad a gyermek aktuális állapotáról, így a fejlődés megállapítására, a korábbi állapottal vagy a mások állapotával való összehasonlítására releváns adatok állnak rendelkezésre.

Az állapotdiagnózis ugyan a tanulási képességet (is) méri, és ez alapján prognosztizálja a jövőt, de a mérés során semmiféle tanítás nem történhet. Csak az adott állapotra vonatkozóan ad jelzéseket, a gyermeknek bizonyítási lehetőséget nem biztosít. Nem ad választ az egyén tanulási potenciáljára sem. Egy normatív értékelést kapunk, ami rögzíti az elmaradást, de nem ad pontos látleletet az elmaradás területeiről.

A normatív és a folyamat értékelés különbségei

A képességek eredményes fejlesztésének a feltétele, hogy ismerjük a gyermek/tanuló gondolkodási folyamatait, tanulási sajátosságait. (Csapó, 2003). A normatív értékelésre készült tesztek nem adnak részletes betekintést a gyermek gondolkodási folyamataiba, amelyek szükségesek lennének a gyermek szükségleteihez illesztett kognitív terápia vagy tanulási folyamat megtervezéséhez.

A gyermek tanulási folyamatait megvilágító értékelési rendszerekre is szükség van, amelyek tartalom-függetlenek, és a gyermek intelligenciáját működtető kognitív funkciók tekintetében sokkal informatívabbak.

gy tervezett tanítási folyamatot egy olyan mérés előzheti meg, amelynek célja a tanulási potenciál megállapítása. Annak eldöntése, hogy honnan indíthatjuk a tanítást (milyen a gyermek bemeneti szintje), mennyi segítségre van szüksége ahhoz, hogy a megtanult ismereteket önállóan alkalmazza. Mikor lesz képes arra, hogy amit tanult, annak szabályát új helyzetekben is használja. Az ilyen típusú megfigyelés csak akkor valósítható meg, ha a vizsgálatvezető maga is aktívan részt vesz a felmérésben, és az aktuális jelzések szerint változtatja a feladatot. Segít és közreműködik, miközben figyeli, hogy a gyermek/tanuló mikor és hogyan értette meg a feladatot és milyen további segítségre van szüksége.

Heterogén tesztcsoportokat és értékelési eljárásokat jelent, melyeknek közös jegye, hogy a tesztelés során az egyén tanulási fázisra adott reakcióit értékeljük. A folyamat értékelés tehát a teszt-tanulás-teszt alapelven nyugszik (Tzuriel, 2001, Bohács, 2013)

A gyermek feladatot kap, amit a vizsgálatvezető segítségével megtanul, majd a tanultakat felhasználja a további tanulás folyamatában. Hogy ezt önállóan, vagy még további segítséggel képes végrehajtani, a folyamatértékelés egyik megfigyelési szempontja.

Definíció

A taníthatóság mérése során „egy aktív tanítási szakasz is beépül a tesztelés folyamatába, és a gyermek percepciójának, gondolkodásának, tanulási folyamatainak és problémamegoldó képességének módosítása történik. A folyamat célja egyértelműen az egyén kognitív működésének a megváltoztatása és a tanulási folyamatban vagy problémamegoldó gondolkodásban kialakult változások megfigyelése a tesztelési folyamatba ágyazottan” (Bohács, 2013.5) 

Ezt az aktív tanítási folyamatot facilitációnak, máshol közvetített (mediált) tanulási tapasztalatnak nevezzük (Bohács, 2013). Célja, hogy a tesztelési helyzet folyamatán belül módosítsa a vizsgált gyermek/tanuló kognitív működését, és megfigyelje az egyén tanulási folyamataiban és problémamegoldó képességében létrejövő változásokat, az egyén „tanulási potenciálját” (Tzuriel, 2001. 27. o.).

A tanulási folyamat értékelése egy részletes kognitív profil kidolgozását teszi lehetővé tanulási nehézségek, kognitív elmaradások esetén. Segítségével a hibás, kognitív funkciókat és a nem működő mentális operációkat, valamint az intelligencia ép szigeteit térképezzük fel. (Bohács, 2010)

A tanulásban akadályozott és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók alapvető szükséglete, hogy egyéni gondolkodási struktúráiknak megfelelő, optimális kihívást biztosítsunk számukra. Az ilyen tanulók értelmi képességei módosíthatók, fejleszthetők különféle kognitív és metakognitív programokkal.

Hallgatók figyelmébe!

Tanulásban akadályozott tanulók metakognitív stratégiáiról olvashatnak az alábbi tanulmányban:

Kiss László Roland: A metakogníció és a metakognitív kutatások gyógypedagógiai jelentősége, különös tekintettel a tanulásban akadályozottak pedagógiája területre. Gyógypedagógiai Szemle, XLIII.1 2015

Fogalmazzák meg, mit jelent az oktatás-nevelés folyamatában a metakogníció!

Milyen személyiségváltozásokat hozhat a tanulásban akadályozott gyermekeknél ez a szemlélet?