Skip navigation

10.4. Az emlékezet (zavar) mérési lehetősége

A Rey-féle összetett figura és felismerési próba: A másolási próba a vizuális konstrukciós képesség megítélésére szolgál. Az azonnali és késleltetett felidézés gyenge teljesítménye csökkent vizuális téri memóriát mutat. A felismerési próba a vizuális téri memória sajátos dimenzióját méri, mégpedig azt, hogy a felidézési kulcsingereket (cues) képes-e az egyén a felismerésben hasznosítani.

Az alkalmazás módja:

Másolás után azonnali előhívás, amelynek időtartama leggyakrabban 15–60 másodperctől 3 percig terjedhet.

Másolás után késleltetett előhívás, a késleltetési idő 15–60 perc között változik (extrém esetben 4 órától 2 hétig).

A másolás után késleltetett előhívás, azonnali felidézés nélkül.

A kivitelezés paraméterei:

Színes filctollak használata az alábbi sorrendben: fekete, piros, kék, zöld, sárga, barna. A filctollak alkalmazása lehetővé teszi a kivitelezés irányának és az összetevők sorrendjének követését. A másolási feladat hat szín felhasználásával és a másolás idejének rögzítésével történik. A hat színt a vizsgálatvezető cseréli, ezáltal megismerhetjük az egyéni információfeldolgozási stratégiát.

Egyszínű toll vagy ceruza alkalmazásakor a vizsgálatvezető saját regisztráló lapján számokkal jelöli a kivitelezett elemek sorrendjét. Ennek alapján 35 vonal, illetve szekvencia jelölésére van lehetőség, amelyek az értékelésnél meghatározott pontértéket kapnak.

Az értékelés lehetőségei:

Mennyiségi módszer (Meyers és Meyers): A másolás során megengedik a radír használatát, a színes technikát viszont nem javasolják. A másolás során a méretekben 3 mm, a lokalizációban pedig 6 mm eltérést tartanak megengedhetőnek. Az elemek pontozása 0–2 között történik, ami a 18 elemnél 36 pontos maximumot eredményez. A felismerési próba során a vizsgált személynek 12 célingert kell kiválasztania és 12 indifferens ingert kell elvetnie, ami a vizuospaciális anyag előhívási képességét méri. A vizsgálatok alapján ez külön faktort képez, amely különbözik az azonnali és a késleltetett felidézéstől is.

Minőségi módszer: a másolás folyamán a vizsgálatvezető folyamatosan rögzíti a vonalak sorrendjét a saját regisztrációs lapján. A teljesítmény értékelése a végrehajtás során észlelhető finom eltérések számszerűsítésén alapszik. Megszakítások: minden megszakított vonal 1pontot kap, többszöri megszakítás esetén is; ha a vonal egy része hiányzik, akkor azt hiányként kell értékelni. Kihagyások: akkor pontozható, ha a vonal vagy egy vizuális egység hiányzik; Szekvencia: a vonalak időbeli kivitelezését pontozzák egy meghatározott táblázat alapján, így például az 1. számú vonal szekvencia száma magasabb, mint az 5. számú vonalé. Ez a módszer a komplex ábrát 35 vonalra bontja, és a vizsgáló a beteg mögött elhelyezkedve saját regisztráló lapján követi, és számokkal jelöli a vonalak rajzolási sorrendjét. A lehetséges szekvenciák száma 17. A teljes pontszám a három pontérték összevonásából adódik, értéke 0–30 pontig terjedhet. A pontszám annál magasabb, minél gyengébb a kivitelezés, így a 20 pontszám feletti végrehajtás agykárosodásra utal, míg a 3 pont alatti érték kizárja annak diagnózisát. (F. Földi – Tomasovszky, 2003)

A Rey komplex ábrateszt B-forma: 4-8 éves gyermekek számára kidolgozott változat. A másolás és az emlékezeti reprodukció értékelése külön-külön történik a következő kritériumok szerint: a lerajzolt elemek száma, négy fő felület méretének aránya, négy fő felület megfelelő kapcsolata és a másodlagos elemek helyzete.Összes lehetséges pont: 31 pont. (Szenes, 2004)

A Hallási Mondatterjedelem Teszt (LS, ListeningSpan)

A teszt a rövid távú verbális szeriális memóriát (verbális munkamemóriát) méri. Előnye, hogy még olvasni nem tudó gyerekek körében is alkalmazható, és objektív képet ad az emlékezeti kapacitásról.

 A hallási mondatterjedelem teszt három tesztlapból áll, itt letölthetők: 10. LS tesztlapok

A „Mondatok I.” tesztlappal kezdünk. A kísérletvezető olvassa fel a mondatokat egyesével, és a kísérleti személynek minden mondat után meg kell állapítania, hogy a hallott mondat igaz vagy hamis. Ennek a feladatnak értéke nincs, csak a teszt validitását ellenőrzi. Így győződhetünk meg arról, hogy a gyermek/tanuló valóban odafigyel a mondatok tartalmára, feldolgozza és megérti azokat, azaz a munkamemória aktívan működik. A tesztlap beosztása szerint a mondatok utolsó szavait az elhangzás sorrendjében kell visszamondania. A tesztlap először két mondat utolsó szavának megismétlését kéri (füzet, veréb), majd fokozatosan nő a visszamondott utolsó szavak száma. Addig értékeljük az eredményt, amíg a szósorrend jó.

Azt a tényt, hogy a gyermek/tanuló a mondat valóságtartalmát nem jól ítélte meg, az értékelésnél nem vesszük figyelembe. Amikor már nem jó a sorrend, átmegyünk a Mondatok II. változatára, és ismét két mondat utolsó szavának visszamondását kérjük.

A teszt 3 sorozatból áll, a végső terjedelmi értéket a 3 sorozat eredményeinek átlaga adja. Ha a gyermek/tanuló már a 2 mondatból álló sorozat két utolsó szavát sem tudja helyes sorrendben visszamondani, akkor a teszt értéke abban a sorozatban 1 lesz.

A mérés menete: elmondjuk, hogy most egy olyan beszélgetés lesz, ahol el kell döntenie, hogy a hallott mondatok igazak vagy hamisak. De figyeljen mindig a mondatok utolsó szavaira is.

A tesztnek nincs betanítási része. Tanulásban akadályozott tanulókkal érdemes a szituációt megismertetni úgy, hogy előtte szimulációs játékkal kezdjük.

A teszt alkalmazásának megértését segíti ez a prezentáció. 10. Segédanyag a LS teszt használatához A prezentációban bemutatott normaorientált statisztikai adatok életkori viszonyításokat is lehetővé tesznek.

A ListeningSpan teszt használati lehetősége:

Minden beszéd alapú tevékenység meghatározó feltétele a munkamemória minősége. Tanulási nehézség, zavar és akadályozottság esetében a verbális szeriális munkamemória mindig sérült.  A beszéd szenzitív és expresszív szintjének fejlesztési tervezéséhez jól használható ez a teszt. A visszamondást segíti a mondatok szerkezete, mert az utolsó szó mindig ragozatlan főnév.


Önellenőrző kérdések

Felismerés:

Feleletválasztásos teszt megoldása

Évszámok közül megadott évszám kiválasztása

Felmutatott betűk közül a hallott hang betűjének kiválasztása

Felidézés:

Kifejtés adott témáról

Történelmi eseményhez évszám adása

Hangoztatás után a hallott hanghoz a betű párosítása