Skip navigation

7. lecke A terápia tervezése, dokumentumai

Célkitűzés

A hallgató ismerje meg a logopédiai terápiás tevékenységet, a tervezés folyamatát és dokumentumait. Ismerje meg az egyéni fejlesztési terv (EFT) dokumentum szerepét a tervezésben, valamint az elkészítésének formai követelményeit. Ismerje meg a tanítási tervezet fogalmát, formai követelményeit és elkészítésének gyakorlati tapasztalatait.

Tartalom

Egyéni fejlesztési terv. Egyéni fejlesztési terv készítése. Tanítási tervezet/Foglalkozási tervezet. A tanítási tervezet tervezése. Zárófoglalkozási tervezet.

Kulcsszavak: logopédiai terápia, terápiás tevékenység, egyéni fejlesztési terv, tanítási/foglalkozási tervezet, módszer, differenciálás 

Tananyag

A terápiás tevékenység a logopédiai ellátó folyamat (prevenció, diagnózis, tanácsadás, terápia, utógondozás) egyik leghosszabb időt, tudatos tervezést igénylő része. A tevékenység „tartalma, elemeinek hangsúlya kórképenként, az okoktól, a tünetektől, a súlyosságtól, a halmozottságtól, az életkortól, a személyiségtől, összefoglalóan a sajátos nevelési igény speciális szükségleteitől függ (Fehérné, 2007)”.

A logopédiai ellátó folyamat
(Fehérné, 2007 alapján)

A köznevelés rendszerében a logopédiai ellátás elsődlegesen pedagógiai szakszolgálatokban történik.

A logopédus feladatai közé tartozik a kapott és saját vizsgálati eredmények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése, az egyéni fejlesztési tervének elkészítése és rendszeres fejlesztése (Salné, 2004).

„A ciklizált fejlesztés/tanítás rehabilitációs folyamata a felmérés, a beavatkozás és az ismételt mérés elemeit tartalmazza. A logopédusnak a fejlesztési folyamat bizonyos pontjain, pl. a tervezett ciklusok végén meg kell vizsgálnia a beavatkozás hatékonyságát. Ekkor van arra alkalom, hogy a logopédus új fejlesztési célterületeket jelöljön ki vagy a fejlesztés intenzitását, módszereit, eszközeit módosítsa (Salné, 2004. 31. o.)”.

Feladat

Tanulmányozza a logopédiai fejlesztés alapelveit az alábbi kiadvány 32. oldalán! Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk a terápiás tevékenységünk megtervezésében?

A terápiás tevékenység során az artikuláció fejlesztése mellett „a nyelvi szinteződést figyelembe véve a beszédfejlesztés feladatai további négy területre koncentrálhatók:

  • a beszédkedv felkeltése, a közlés belső kényszerének kifejlesztése; a mondanivaló tartalmi megalapozása és a beszéd motivációjának erősítése;
  • a szemantikai szabályrendszer kidolgozása; a jelfunkció kialakítása, a szókészlet mennyiségi és minőségi fejlesztése;
  • a grammatikai (szintaktikai) szabályrendszer kifejlesztése, az ún. nyelvi kompetencia fejlesztése, a transzformációs szabályok alkalmazásának gyakorlása;
  • a beszéd vokálmotoros és grafomotoros összetevőinek, a szó hangképének, alakjának helyes felfogása és a közlés folyamatában való produktív alkalmazása. A közlés fonológiai szabályainak kidolgozása, a köznyelvi helyes ejtésnormával egyező artikuláció kifejlesztése, a beszéd torz elemeinek kijavítása (Salné, 2004. 22. o.)”.