Skip navigation

Házirend

A házirend az intézmény belső szabályozó dokumentuma, mely az intézményben folyó munka, tevékenység minden résztvevőjére (pl. pedagógus, szülő, gyermek, hallgató, gazdasági munkatársak, adminisztrátor…) vonatkozik. Szabályrendszer, mely célja, hogy biztosítsa az intézmény törvényes működését, továbbá a vizsgálatok és a terápiás foglalkozások zavartalan megvalósítását.

Olvasnivaló

Az iskolák házirendjének szabályozásáról és tartalmáról az alábbiakat írja M. Nádasdi Mária (2006.).

„A házirend meghatározza, hogy a tanulmányi tevékenységeken túli jogok és kötelezettségek az iskola hétköznapi életében hogyan jelenjenek meg. Az előírások elsősorban az iskolában folyó munka rendjét szabályozzák, irányt mutatnak a tanulói magatartásnak és az iskola, mint infrastruktúra használatának. A házirendet a Szervezeti és Működési Szabályzathoz hasonlóan az intézmény vezetője készíti el, majd terjeszti a nevelőtestület elé. Az iskolaszéknek, a diákönkormányzatnak egyetértési joga van, mire építve az igazgató már ez elkészítés, illetve a módosítás során rendre egyeztetett az említett belső közösségekkel. A házirendet is az iskola fenntartója hagyja jóvá, ettől válik érvényessé és mindenki által követendő szabályozássá. A házirend, a többi dokumentumhoz hasonlóan szintén nyilvános, az iskola weblapján, vagy az iskolában megszokott egyéb módon mindenki által elérhetővé kell tenni. A közoktatási törvény arról is rendelkezik, hogy az iskolába beiratkozó tanulók és szüleik számára egy-egy példányt kell adni” (M. Nádasdi, 2006).

Mivel a házirend belső szabályozó rendszer, ezért nincsenek kötelezően meghatározva a tartalmi elemei, az intézmény vezetőjének és munkatársainak döntésén múlik, hogy mit szabályoz.

A házirend tartalmazhatja, szabályozhatja például:

 • a házirend hatályát (személyi, időbeli és területi szempontból),
 • a nyilvánosságra hozatal módját és formáját,
 • a mulasztásokra, késésekre és pótlásokra vonatkozó szabályokat,
 • a szülői véleménynyilvánításnak a rendjét és formáját,
 • a szülők rendszeres tájékoztatásának rendjét és formáját,
 • az épület nyitvatartásának rendjét,
 • az éves tanítási rend, az ügyelet, a tanítási órák és szünetek rendjét,
 • az intézmény, épület helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az épülethez tartozó területek használatának rendjét,
 • az intézmény által biztosított fejlesztő eszközök igénybevételének lehetőségeit, feltételeit,
 • a szolgáltatások elérésének módját,
 • a szolgáltatást igénybevevő kliensek jogait és kötelezettségeit,
 • a szolgáltatást igénybevevő kliensek egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályokat,
 • az alkalmazottak jogait és kötelezettségeit,
 • a szolgáltatások során szükségtelen értéktárgyak, tárgyak tárolásának szabályozását,
 • a házirend elfogadásának és módosításának szabályait.

Példa

Tekintse meg az alábbi példát a szülők tájékoztatására!