Skip navigation

A pedagógus és logopédus kompetenciái

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése írja le a nyolc pedagógus kompetenciát:

 1. szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás,
 2.  pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók,
 3. a tanulás támogatása,
 4. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,
 5.  a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység,
 6. a pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,
 7. kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint
 8. elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

A többségi pedagógusok, illetve más szakterületeken pedagógus munkakörben alkalmazott szakemberek kompetenciái, az azokat igazoló indikátorok részben különböznek egymástól. A pedagógiai szakszolgálatok területén dolgozó pedagógusok, így a logopédusok kompetenciáit is a kiegészítő útmutató tartalmazza.

Tekintettel a logopédiai tevékenység specifikumaira, a szakszolgálati logopédiai ellátásban dolgozó logopédustól elvárt kompetenciák a következők (Torda, Szabó és Horváthné, 2014):

 1. Szakmai feladatok, szaktudományos és gyakorlati tudás
 2. Foglalkozás, beavatkozás tervezése, önreflexiók
 3. A tanulás támogatása
 4. A kliens igényeit és szükségleteit figyelembe vevő egyéni beavatkozás (gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció)
 5. Csoportos beavatkozás (tréning, gondozás, fejlesztés, terápia, tanácsadás, konzultáció, mediáció, konfliktuskezelés, képzés)
 6. Az állapotfelmérés és a beavatkozási tevékenységek rendszeres értékelése, elemzése, önreflexió
 7. Kommunikáció, szakmai együttműködés és önállóság
 8. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

A diagnosztikai munkát illetően a logopédus „képes a diagnosztikai és beavatkozási tevékenység folyamatának, valamint a folyamatban részt vevők fejlődésének elemzésére, értékelésére. Diagnosztikus jártassága alapján képes a kliens állapotáról, fejlődési üteméről és prognózisáról szakterületi véleményt készíteni. A kapott eredmények alapján módosítja a folyamatot a szakmaiság megtartása mellett, a kliens fejlődése érdekében” (Torda, Szabó, Horváthné, 2014. 43. o.).