Skip navigation

Szűrés

Logopédiai szempontból önkéntes szűrés és az óvodai nevelésben részt vevő 5. életévét betöltött gyermek kötelező alapvizsgálata, szűrése (olvasás, írás elsajátításához szükséges képességek vizsgálata) zajlik, illetve ennek eredménye alapján további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálat kezdeményezése történik.

A logopédus ez alapján állapítja meg a logopédiai diagnózist, terápiás javaslatot tesz a logopédiai fejlesztésre, illetve szükség esetén további vizsgálatokat kezdeményez, amelyeket a szakszolgálat más szakemberei (pl. gyógypedagógus, pszichológus), illetve az egészségügyi ellátórendszer szakemberei (pl. audiológus, pszichiáter szakorvos) végeznek. A tevékenység keretében a logopédus együttműködik a szülővel és számára tájékoztatást ad.

A logopédus feladata az óvoda tájékoztatása a szűrés eredményeiről.

 SZÓL-E? szűrőeljárás
A Szűrőeljárás az óvodai logopédiai ellátásban Kas Bence, Lőrik József, M. Bogáth Réka, Sz. Vékony Andrea, Sz. Mályi Nóra nevéhez kötődik. 

A SZÓL-E? vizsgálati mappa

Az eljárás alkalmas az 5-6 éves gyermekek beszéd- és nyelvi elmaradásának és az írott nyelvi zavarok kockázatának kimutatására. A logopédiai szűrőeljárás feladatai tíz területen tárják fel a gyermek teljesítményét:

 • artikuláció,
 • álszóismétlés,
 • mondatismétlés,
 • szóemlékezet,
 • figurasor másolása,
 • álszavak hallási megkülönböztetése,
 • fonológiai tudatosság,
 • nyelvtani morfémák használata,
 • gyors megnevezés,
 • formaegyeztetés.

Részletes, átfogó képet ad a kiejtésről, a nyelvi produkcióról és megértésről, az olvasásra-írásra előkészültségről, megalapozva a további vizsgálatokat és az ezekre épülő logopédiai terápiát. Az egyes feladatokban elért eredményeket 740, 5–6 éves gyermek adatához viszonyítva értékelheti a szűrést végző logopédus, és alkothatja meg a gyermek nyelvi- és beszédteljesítményének profilját. A szűrés egyéni helyzetben történik. Általában 20 perc alatt elvégezhető. A szűrőeljárás alkalmazása logopédusi szakértelmet igényel (Kas, Lőrik, M. Bogáth, Sz. Vékony és Sz. Mályi, 2012).

Érdekességek, olvasnivaló

További érdekességeket, híreket, információkat olvashat az eljárásról a SZÓL-E? honlapján.

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerint „részletes logopédiai diagnosztikai vizsgálat és logopédiai vizsgálati vélemény alapján kell a gyermek további logopédiai ellátását megszervezni, ha az alapvizsgálat, szűrés eredményei alapján ez szükséges”.

A részletes logopédiai vizsgálat során a következő diagnosztikai eszközök alkalmazására lehet kompetens a logopédus (Torda, 2014. 26-27. o.):

MacArthur – Bates Kommunikatív Fejlődési Adattár I–II. (KOFA)

Szűrőeljárás az Óvodai Logopédiai Ellátásban (SZÓL-E?)(Kas – Lőrik – Molnárné – Szabóné – Szatmáriné)

Magyar Álszóismétlési Teszt (Racsmány és mts.)

Nyelvfejlődési szűrővizsgálat (Pléh – Palotás – Lőrik, PPL)

Aktív szókincs vizsgálata (Lőrik – Ajtony – Pléh –Palotás, LAPP)

TROG-H Nyelvtani Szerkezetek Megértése Teszt (Lukács – Győri – Rózsa)

A TROG-H Teszt egyik feladata

Olvasástechnika és mondatmegértés vizsgálata (Lőrik, LOV)

Szó? Nem szó? A szóolvasás-megértésnek a vizsgálata (Lőrik)

Beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálata (Gósy)

Meixner-féle olvasólapok (Meixner)

1–4. osztályos gyermekek olvasási-helyesírási alapkészségének vizsgálata (Lőrik)

Alsó tagozatos gyermekek helyesírásának vizsgálata (Lőrik, LHV)

Dékány-féle diszkalkulia vizsgáló (Dékány)

Bayley–III Fejlődési Skála

WISC–IV gyermek-intelligenciateszt

Hiskey–Nebraska Tanulási Alkalmassági Teszt

Raven Színes Progresszív Mátrix

A WISC–IV vizsgálati füzet

A logopédiai diagnosztikus munka első lépése a kapcsolatfelvétel. A szülő illetve gyermek, a páciens motivációja fontos információkat nyújthat a terápia sikerességéről.

A logopédiai vizsgálat további lépései:

 • az anamnézis felvétele,
 • orvosi, pszichológiai, pedagógiai vélemények kiértékelése,
 • megfigyelés vizsgálati helyzetben,
 • a beszéd- és nyelvi zavarok speciális eszközökkel (tesztek, eljárások) történő vizsgálata.

 A vizsgálathoz alkalmazott eszközöket, teszteket több tényező is befolyásolja:

 • a logopédus kompetenciája,
 • a kliens életkora,
 • a beszéd és nyelvi zavar típusa,
 • a vizsgált személy egyéni igényei.

 A logopédiai vizsgálat javasolt eszközeit, menetét a Logopédiai vizsgálatok kézikönyve c. kötet (Juhász, 2007) tartalmazza.

A logopédiai vizsgálat alapeszközei

Olvassa el!

Olvassa el a Logopédiai vizsgálatok kézikönyvében az egyes beszédhibák vizsgálatának menetét!

Érdekességek, olvasnivaló

További érdekes, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott diagnosztikai eszközökről olvashat a diagnosztikus protokollban.