Skip navigation

11.3. Anyanyelv- és kommunikációfejlesztés a készségfejlesztő speciális szakiskolában

Az ismereteket illetően általában az Irányelv középfokon a megerősítést, szintetizálást, tudáselemek rendszerbe illesztését, alkalmazását helyezi középpontba. Ezek a középfokú oktatás elsődleges céljai. A NAT ajánlása szerint anyanyelv- és kommunikációfejlesztés a készségfejlesztő speciális szakiskolában 9. és 10. évfolyamon zajlik tantárgyi keretek között, melynek százalékos aránya 15-30%.

Egy Helyi tanterv (2014) szerint az olvasás, írás tantárgy tanításának céljai egyrészt a külvilág írott információi közötti tájékozódás elősegítése, az ehhez szükséges képességek kialakítása. Másrészt lehetőségek megteremtése a már megszerzett ismeretek önálló alkalmazására és mindennapi életben történő felhasználására. Továbbá a tömegkommunikációs képességek fejlesztése is a célok között szerepel.

Ezek elérése érdekében a gyógypedagógusnak a tanulók olvasás- és íráskészségét folyamatosan fejlesztenie kell. Újabb feladata annak elősegítése, hogy a tanuló képes legyen környezetében eligazodni, illetve fel tudja mérni, hogy szüksége van-e segítségkérésre és amennyiben igen, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére. Az olvasás és írás legyen az információszerzés és átadás természetes forrása számára.

A szakiskola 2 évfolyamos ciklusának végén azt várjuk a tanulótól, hogy képes szóban és írásban személyi adatait használni, tud térben és időben önállóan tájékozódni, bővített mondatokban kommunikál, ok-okozati összefüggéseket, időbeli viszonyokat kifejez, élményeiről néhány mondatban beszámol, olvasás révén információkat szerez, hétköznapi problémákat old meg, sőt mi több, szabadidős tevékenységei közé is sorolható az olvasás és végül készségszinten használja az írást. Természetesen nagy egyéni eltérések figyelhetők meg tanulóink körében és ennek megfelelően a fenti követelmények teljesülését is az egyéni képességekhez mérten várjuk.