Skip navigation

5.3.2. A beszédészlelés és megértés sajátosságai a magasabb életkorokban

3 -4 év 

A megértés fokozatosan a közlésegységek egyes részleteire külön-külön kiterjed, a kulcsszó-stratégia fokozatosan érvényét veszti. A megértésben, észlelésben a fonetikai-fonológiai elemzés még mindig fokozott jelentőséggel bír, de már az anyanyelvi normának megfelelő szinten. A szukcesszív feldolgozást kiegészíti a szimultán elemzés, melybe bekapcsolódik a szemantikai szint is.

4 -5 év  

Dominálóvá válik a megértési modell felsőbb szintjeinek túlsúlya. A szavakat a mentális lexikonból már nagyobb szótag-, vagy szó-szintű egység alapján, és rövidebb idő alatt azonosítja a gyermek, mely folyamat szolgálatában egyre nagyobb mértékben szerepet játszik a bővülő aktív és passzív szókincs. A megértés szempontjából azonban még nem teljesen egyenértékűek az ugyanazon tartalmat hordozó, de különböző szerkezetű mondatok; befolyásolhatják  /nehezíthetik, vagy könnyíthetik/ a mondat aktuális megértését.

5 - 6 év

A gyermek képessé válik a magánhangzók és mássalhangzók szóban elfoglalt helyének, egyes képzési mozzanataiknak elkülönítésére, a mentális lexikon mozgósítása már szótagnyi egység alapján is lehetővé válik.