Skip navigation

13.1 Igaz – Hamis

Igaz-Hamis kérdés

A tanultak alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Döntését az állítás alatti Igaz és Hamis szavak előtti körbe klikkelve jelölje!

Kérdés 1

1. Az olvasóvá nevelés fontos lépcsőfoka a biztos olvasástechnika és a szövegértő olvasás minél magasabb szintre emelése.

Kérdés 2

2. A különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozásával, sajátosságainak megfigyelésével az írásbeli szövegalkotást is előkészítjük.

Kérdés 3

3. A szövegfeldolgozó órákon alapozzuk meg a felsőbb osztályok és a középiskola műelemző munkáját.

Kérdés 4

4. Az értő (szó szerinti) olvasás tulajdonképpen a szövegben lévő információk megértését jelenti.

Kérdés 5

5. Az értő (interpretáló) olvasás a szövegben levő rejtett tartalmak, bennfoglalások (implikációk), kikövetkeztethető gondolatok feltárását, megértését jelenti.

Kérdés 6

6. A bíráló (kritikai) olvasást „sorok közötti” olvasásnak is szoktuk nevezni.

Kérdés 7

7. A kreatív olvasás tulajdonképpen a fantázia, a képzelőerő és a verbális kifejezőképesség fejlesztésére és a dramatizálás előkészítésére szolgál.

Kérdés 8

8. A jól megfogalmazott tanítói kérdések természetesen támogatják szövegértést, sőt, a tanítás sikerét is nagyban befolyásolják.

Kérdés 9

9. A tanulásszervezés módszerei és munkaformái szoros kapcsolatban állnak egymással, hiszen az alkalmazott módszerek tulajdonképpen meghatározzák a munkaformákat is.

Kérdés 10

10. A kooperatív tanulás olyan tanítási módszer, amely a tanulók együttműködésén alapul.

Kérdés 11

11. A kooperatív tanulásszervezésben a pedagógus fő feladata az ismeretnyújtás és a direkt irányítás.

Kérdés 12

12. A kooperatív csoportok munkája feladat és/vagy szerepelosztáson alapul.

Kérdés 13

13. A csendjel valamilyen hangjelzés is lehet.

Kérdés 14

14. A projekt módszer nem csak egy tantárgyhoz, osztályhoz kötődhet, hanem akár egy egész iskola is részt vehet a projekt megvalósításában.

Kérdés 15

15. Az epikus műnem legfőbb jellemzője a cselekmény, mely szereplőkhöz, a helyszínekhez, időhöz kötött.

Kérdés 16

16. A mesék fontos szerepet a gyermekek személyiségfejlődésében, de a kognitív képességek fejlesztésében nincs szerepük.

Kérdés 17

17. A szólások és közmondások értelmezése nem alkalmas szókincsbővítésre.

Kérdés 18

18. A mondák feldolgozása nagyon fontos a nemzethez tartozás, a nemzeti identitástudat fejlesztésében.

Kérdés 19

19. A gyermekregények feldolgozása csak akkor szolgálja az olvasóvá nevelést, a gyermek nem kötelező olvasmányként, hanem örömforrásként éli meg a könyv olvasását.

Kérdés 20

20. A lírai költeményekben a jelentés sokszor epikus cselekménymozzanatokon keresztül jelenik meg, de a költői üzenet lényegét nem ezek jelentik.

Kérdés 21

21. Versfeldolgozáskor a tartalmi elemzést formai elemzésnek is követnie kell.

Kérdés 22

22. A népdalokat feldolgozás nélkül javasoljuk tanítani.

Kérdés 23

23. A történelmi olvasmányok feldolgozása azt jelenti, hogy történelmi ismereteket is számon kérünk a tanulóktól.