Skip navigation

2.1.3 A szövegfeldolgozás és az anyanyelvi kompetencia kapcsolata a Nat és a Kerettanterv tükrében

A Nat magyar nyelv és irodalom műveltségi terület esetében hét tevékenységi területen rendel fejlesztési feladatokat majd közműveltségi tartalmakat az egyes képzési szakaszokhoz. (Nat 2012: 10652-10679.)

Az alábbiakban a tevékenységterületek és a szövegfeldolgozás összekapcsolódását mutatjuk be.

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása:

A tanítói bemutató olvasás, a szövegelemzéssel kapcsolatos szóbeli tanítói utasítások megértése, értelmezése, valamint a szövegfeldolgozás során a tanulói megszólalások technikai és tartalmi kivitelezése kapcsolódik ide.

2. Olvasás, az írott szöveg megértése:        

Az olvasás jelrendszerének ismerete, jó technikai kivitelezése (megfelelő szívvonalú hangos, majd néma olvasás) nélkül elképzelhetetlen a szövegelemzés. A különböző típusú szövegek tartalmának elsődleges, majd mélyebb megértése és a szövegfeldolgozás feladataihoz kapcsolódó írott utasítások követése egyaránt idetartozik.

3. Írás, szövegalkotás:

Az írás jelrendszerének elsajátítása, készségszintűvé válása szükséges a különböző fogalmazási műfajokban való szövegalkotáshoz és a szövegelemzéshez kapcsolódó írásbeli feladatok megoldásához is. Másrészt – ahogyan erről a kurzus első óráján már szó esett – a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület együttes fejlesztése során készítjük elő illetve tudatosítjuk a tanulók önálló írásbeli szövegalkotását.

4. A tanulási képesség fejlesztése:

A szövegelemzés során a különböző kommunikációs helyzetekhez kapcsolódó tevékenységek alkalmasak az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az ismeretfeldolgozás és –befogadás technikáinak megismeréséhez és alkalmazásához.

5. Anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek

A tudatos nyelvszemlélet, az igényes anyanyelvhasználat (szóban és írásban) kialakítása segít abban, hogy a szövegelemzés során felhasználják és alkalmazzák a tanulók az elemi nyelvtani ismereteket és helyesírási szabályokat, valamint képesek legyenek önálló hibajavításra is.

6. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése:

Mivel az anyanyelvi nevelés kiemelt feladata az irodalom, az olvasás megszerettetése, a szövegelemző munkának is ezt kell alátámasztania. Nem szabad, hogy a szövegértelmezés során a „feladatozás” kapja a fő szerepet. Az irodalmi művekkel való találkozás során az érzelmi befogadás legyen az elsődleges. Ezzel nemcsak az irodalmi műveltség megalapozásához, hanem a tanulók érzelmi életének, személyiségjegyeinek pozitív irányultságához is hozzájárulunk.

7. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése:

A fejlesztéshez szükséges a saját gondolatok kifejtése és mások véleményének meghallgatása mellett az együttgondolkodás, az erkölcsi, esztétikai értékek, a nemzeti hagyományok megismerése, érzelmi befogadása. Ez legyen az elsődleges az irodalmi művekkel való találkozás és a szövegfeldolgozás során.

Az alábbi linkre kattintva tanulmányozhatja a fenti dokumentumot.

https://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf  Magyar Közlöny

http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html  Dokumentumtár

Az alapfokú nevelés-oktatás első szakaszára, az alsó tagozatra vonatkozó Kerettanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyban jeleníti meg a Nat-ban leírt fejlesztési feladatokat. Ezek a feladatok a tantárgy fő céljának, az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztésének rendelődnek alá. A Kerettanterv a fejlesztési feladatokat tematikai egységekre, azokon belül tevékenységekre, ismeretekre és fejlesztési követelményekre bontja le. Itt szerepelteti a tantárgy témaköreit, konkrét tartalmát, a más tantárgyakkal való kapcsolódási pontjait, illetve óraszámokban megadva az időkeretet.

A szövegfeldolgozás célja és feladatkörei összhangban vannak a fenti fejlesztési feladatokkal illetve követelményekkel, hiszen a kerettanterv a helyes beszéd és az olvasás-szövegértés képességének fejlesztését helyezi a középpontba.

Az alábbi linkre kattintva tanulmányozhatja a fenti dokumentumot.

http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html