Skip navigation

8.2.2 Fejléc elkészítése tervezethez vázlat alapján

Feladat

Az alábbiakban egy 3. osztályosoknak szóló mese feldolgozásának vázlatát találja. A képek kivételével a mellékleteket is szerepeltetjük. Készítse el a számítógépén az óra tervezetéhez fejlécet a tanultaknak megfelelően! Ne felejtse el a mellékletek számozott felsorolását! A mellékletekhez keressen képeket oda, ahol azok hiányoznak! Tüntesse fel a képek forrását is!

 

Óravázlat

Tananyag: Huncut csizmadiák c. magyar népmese, Tóth Béla feldolgozása (Megjelent: Földvári Erika 2008. Olvasókönyv harmadik osztályosoknak. Szeged: Mozaik Kiadó. Melléklet 1.)

Óra eleji szervezés:

a/ Véletlenszerű csoportalkotás:

Mindenki húz egy kis képet, amelyen csizma, macska, medve, ill. hal képe látható. Az azonos képpel rendelkezők kerülnek egy csoportba. (Melléklet: képek)

b/ Felelősök választása csoportonként: íródeák, szóvivő, feladatfelelős, csendfelelős

 

RÁHANGOLÁS

1. Szókincsbővítés, közmondás aktualizálása: Projektorral kivetítve: KÖLCSÖNKENYÉR VISSZAJÁR – jelentés megbeszélése (szó szerint, átvitt értelemben) majd egy-egy példa a saját életükből – csoportmunka, majd együttes megbeszélés.

2. Asszociációs gyakorlat: Kiinduló szó: CSIZMADIA – az elsőnek súgom, mi jut eszedbe róla? Hangosan mondd ki azt az egy szót! Kígyóvonalban haladva mindig az utolsó elhangzott szóhoz mondanak azonnal egy következőt.

       Az utolsó szó után kérdés: Mi lehetett a kiinduló szó?  (Tippelés, majd kimondás.)

3. Előismeretek mozgósítása: Csizmadia-műhely képe kivetítve projektorral. Mi volt a csizmadia munkája? Hogyan lett a legényből mester?  Mikor lehetett több munkája a csizmadiának, tavasszal vagy ősszel? Miért? – beszélgetés. (Melléklet: kép)

4. Célkitűzés: Olyan népmesével ismerkedünk meg, melynek főszereplői csizmadiák, mert nem is egy, hanem két csizmadia szerepel bele. Huncut csizmadiák a mese címe.

5. Előzetes címvizsgálat: Jóslás cím alapján: Miről szólhat a mese? – néhány előfeltételezés meghallgatása.

 

JELENTÉSTEREMTÉS

1. Ismerkedés a szöveggel: (Melléklet 1.)

a/ Összerakósdi:  a történet négy részre esett szét, összekeveredtek a darabjai: nektek kell összeraknotok.

Segítség: az utolsó mondat – csoportmunka

b/ Felolvasom nektek a mesét. – tanítói bemutató olvasás

2. Spontán reakciók: Kinek tetszett? Miért? Kinek nem tetszett? Miért?

3. Utólagos címvizsgálat: Kinek sikerült legjobban megjósolni a mese tartalmát? – frontális, beszélgetés

4. Új cím adása: Szóban adjatok új címet a mesének! – páros munka – néhány cím meghallgatása

5. Szereplők, helyszínek, idő: Kik a szereplői a történetnek? Hol játszódik, milyen helyszíneken? Mikor játszódik a mese? – frontális, beszélgetés

6. Önálló szövegértési kompetencia ellenőrzése: Állapítsátok meg a szöveggel kapcsolatos állításokról, hogy igazak vagy hamisak!  (Melléklet 2.  Igaz – Hamis) – egyéni munka

7. Újraolvasás: Most ti fogjátok felolvasni a mesét: mindenki 2 mondatot olvas, akinek a vállát érintem, az folytatja.

8. Tájékozódás a szövegben: 

a/ Történetbontás – szerkezet

A történet két részre bontható. Mindkét rész ugyanazzal a mondattal fejeződik be. Húzzátok alá ezeket a mondatokat! (Így aztán János megmaradt.) – páros munka, csoportellenőrzés, majd frontális

b/ Kulcsszavak keresése:

Találjátok meg a történet két kulcsszavát, mely az események idejére utal, és húzzátok alá azokat is!  (Tavasszal… – Ősszel…) – páros munka, csoportellenőrzés, majd frontális.

Beszéljétek meg párotokkal majd csoportotokkal azt is, hogy milyen összefüggést láttok a kulcsszavak és a részekre bontás között!

9. Belső hang: Írjátok le nagyon röviden, mit gondolhattak magukban a szereplők az adott szituációban! (Melléklet 3.) A választ a szóvivőktől kérem! – differenciált csoportmunka

10. Szórokonság: Kössétek össze a feladatlapon azokat a szavakat, melyek ugyanazt jelentik! – egyéni munka, ellenőrzés kivetítővel (Melléklet 4.)

11. Némajáték: A meséből kivett megadott részt kell csak mozdulatokkal megjeleníteni a csoportoknak, majd felkészülés után előadni. Mindig a következő csoport próbálja kitalálni, melyik részt játszották el. (Melléklet 5.) – csoportmunka

 

REFLEKTÁLÁS

1. Vallatószék (forró szék): Mester – János. Először az egyik, majd a másik főszereplő bőrébe bújva kell a széken ülőnek válaszolnia az osztály tanulói által feltett kérdésekre. Kérdezzetek tőlük, de ők csak igazat válaszolhatnak!  (Pl.: Miért mondta mester uram Jánosnak, hogy halat fognak enni estére?)

2. Egyetértés-játék: A szöveg tartalma alapján kell olyan megállapításokat tennetek, amelyekkel mindannyian egyet tudtok érteni. – csoportmunka, majd közös ellenőrzés. (Melléklet 6.)

3. Visszatérés a közmondásra: miért ezt választottam vajon? Vélemények, tanulság – beszélgetés.

4. Házi feladat: illusztráció készítése a mese tanuló által kiválasztott mozzanatához. Tartalommondás szempontváltással: Képzeld valamelyik főszereplő helyébe magad! Az ő nevében mondd el a mesét!

5. Az óra értékelése: a/tanítói,  b/tanulói: Csak az arcoddal mutasd, hogyan érezted magad a mai órán!

Óra végi szervezés

Mellékletek:

1. Szöveg:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

A csizmadiának volt egy legénye. Tavasszal, mikor a munka megszűnt, a legényt nem akarta elküldeni, mert jó munkás volt, azt mondta neki:

   − János, én nem küldöm el magát, de látja, nincs munka, majd a szőlőben is dolgozgatunk egyet-mást! Maradjon itt, kimegyünk kapálni!

   A legény beleegyezett, mert munka máshol sincs, mit barangoljon.

   Kimentek kapálni, azt mondja a mester:

   − János, iparkodjunk, estére halat eszünk!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

   János nagyon szerette a halat, dolgozott is szorgalmasan.

   Este, mikor hazamentek, nagy tál bablevest vitt be az asszony, János egy tányérral megevett, a kanalát letette.

   A mester kérdi tőle: − János, miért nem eszik? Már jóllakott?

   − Nem eszem több levest, mert halat nem bírok majd.

   − Hát ez nem hal? − kérdi a mester.

   − Hogy volna hal, hiszen bab! − feleli János.

   − Hát, ha nem hal, János, akkor odaadom a könyvét, elmehet.

   Elgondolta a legény, akárhova megy, most nincs munka. Fogta a kanalát, megkeverte a bablevest, nézte, azt mondta:

   − Hal ez csakugyan, csak még apró!

   Így aztán János megmaradt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

   Ősszel, mikor már volt munka elegendő, egy ebéd alkalmával János kinézett az ablakon, s így szólott a mesternek:

    − Mester úr, nézze csak a szomszéd ház tetején a medve hogy sétál!

    Kinéz a gazda, azt mondja a fiúnak:

    − Maga meg van bolondulva, János! A macskát medvének nézi?

    − Hát nem medve az, mester úr? − kérdi.

   − Hát hogy volna medve, macska az!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

   − Hát ha nem medve, adja ki a vándorkönyvemet!

   Akkor könnyen beszélt, mert a munka megindult. Azt mondja a mester a feleségének: − Hozd be, anyjuk a szemüvegemet a műhelyből, majd felteszem, megnézem jobban.

   Fölteszi, azt mondja:

   − János, magának igaza van! Medve az még, csak kicsike!

   Így aztán János megmaradt.

2. Igaz – Hamis

1.            Tavasszal a csizmadia el akarta küldeni a legényét.     I   H

2.            A kapálás után hal volt  vacsora.      I    H

3.            János nem ette meg a bablevest.   I   H

4.            A legény medvének nézte a macskát.   I   H

5.            Huncutságra huncutság a válasz.     I    H

6.            János mindkétszer megmaradt.    I    H

3. Belső hang

1. csoport: Mit gondolhatott magában a csizmadiamester, mikor ezt mondta:

-              János, iparkodjunk, estére halat eszünk!

2. csoport: Mit gondolhatott magában János, mikor ezt mondta:

-              Hal ez csakugyan, csak még apró!

3. csoport: Mit gondolhatott magában János, mikor ezt mondta:

-              Mester úr, nézze csak a szomszéd ház tetején a medve hogy sétál!

4. csoport: Mit gondolhatott magában a csizmadiamester, mikor ezt mondta:

-              János, magának igaza van! Medve az, csak még kicsike!

4. Szórokonság

Kössétek össze azokat a szavakat, melyek ugyanazt jelentik!

iparkodik                   kóborol  

csizmadia                  csalafinta

barangol                    igyekszik

huncut                       varga

5. Némajáték

1. csoport:

 Este, mikor hazamentek, nagy tál bablevest vitt be az asszony, János egy tányérral megevett, a kanalát letette.

2. csoport:

Fogta a kanalat, megkeverte a bablevest, nézte, azt mondta:

- Hal ez csakugyan, csakhogy még apró!

3. csoport:

 Ősszel, mikor már volt munka elegendő, egy ebéd alkalmával János kinézett az ablakon, s így szólott a mesternek:

-  Mester úr, nézze csak a szomszéd ház tetején a medve hogy sétál!

4. csoport:

Azt mondja a mester a feleségének:  - Hozd be anyjuk, a szemüvegemet a műhelyből, majd fölteszem, megnézem jobban.

Fölteszi, azt mondja:

-  János, magának igaza van! Medve az, csak még kicsike!

6. Egyetértés-játék

Egyetértünk abban, hogy a csizmadiamester nem………………………….....

Egyetértünk abban, hogy János ……………………………………………….