Skip navigation

Irodalom

Olvasnivaló

Kötelező irodalom:

 1. Kerettantervek: 1. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára http://kerettanterv.ofi.hu/01_melleklet_1-4/index_alt_isk_also.html [2015.04.20.]
 2. Nat 2012. Bevezető és a Magyar nyelv és irodalom műveltségterületére vonatkozó fejezetek

https://www.ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf [2015.02.21.]

http://dokumentumtar.ofi.hu/index_NAT_2012.html [2015.06.21.]

Internetes olvasnivaló

Ajánlott és az Internetes böngészőben szereplő irodalom:

 1. Adamikné Jászó Anna (2008): Anyanyelvi nevelés az ábécétől az érettségiig. Trezor Kiadó, Budapest
 2. Adamikné Jászó Anna – Kálmánné Bors Irén – Kernya Róza – H. Tóth István (2001): Az anyanyelvi nevelés módszerei, Kaposvári Egyetem CSVM Pedagógiai Főiskolai karának Kiadója, Kaposvár
 3. Arató Ferenc – Varga Aranka (2012): Együtt-tanulók kézikönyve. Mozaik Kiadó, Szeged
 4. Baji-Gál Ferencné (2006): Drámapedagógia alkalmazása. Pedellus tankönyvkiadó, Debrecen
 5. Bárdossy Ildikó – Dudás Margit-Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése – az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Budapest

Letölthető változat: http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/curriculum/a_kritikai_gondolkods_fejlesztse.html [2015.04.26.]

 1. Csájiné Knézics Anikó – Szilvásiné Turzó Ágnes (2008): Drámapedagógiai gyakorlatok az anyanyelvi órákon. Anyanyelv-pedagógia 2008/2. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=55 [2015.06.01.]
 2. Fisher, Robert (2000): Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?  Műszaki Kiadó, Budapest
 3. Fisher, Robert (2003): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényekről. Műszaki Kiadó, Budapest
 4. Fisher, Robert (2007): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. Műszaki Kiadó, Budapest
 5. Fisher, Robert (2008): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. Műszaki Kiadó, Budapest
 6. Fisher, Robert (2013): Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?  Műszaki Kiadó, Budapest
 7. Gabnai Katalin (1999): Drámajátékok. Helikon, Budapest
 8. Gósy Mária (2008): A szövegértő olvasás. Anyanyelv-pedagógia 2008/1. http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=25  [2015.03.21.]
 9. Dr. Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Budapest
 10. Konrád Ágnes (2008): A gyermekek aktivitására, kreativitására épülő versfeldolgozás. Anyanyelv-pedagógia 2008/3-4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=127   [2015.06.14.]
 11. Katonáné Nemes Gyöngyi (2011): Szövegfeldolgozás érvelés- és vitatechnikákkal 4. osztályban olvasásórán. Csengőszó 2011/3. Mozaik Kiadó, Szeged
 12. Makádi Mariann (2009): A kompetenciaalapú pedagógia lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban. Mozaik kiadó, Szeged
 13. O. Nagy Gábor (1966): Magyar szólások és közmondások. Gondolat Kiadó, Budapest
 14. Sárosi Melinda (2008): Drámajátékok versfeldolgozó órákon http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2008/osz/07_sarosi.pdf [2015.05.30.]
 15. Tóth Beatrix (2003): A nyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése. ELTE TÓFK, Budapest
 16. Tóth Beatrix (2006): A szövegértés fejlesztésének elmélete és gyakorlata. Magyar Nyelvőr 130. évfolyam 4. szám. 2006. október–december http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1304/130406.pdf [2014.11.20.]
 17. Tóth Beatrix (2006): A szövegértés fejlesztésének gyakorlattípusai. Módszerver 2006/1. 1-5.old. [2015.06.08.]  Google kereső: a cím beütésével
 18. Tóth Beatrix (2005) : Szövegértés gyakorlatok az 1-4. osztály számára 2005. október 15-én, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata által szervezett őszi szakmai napon. http://magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20-%20AlsoszovertGYTB.pdf [2015.06.08.]

A fentieken kívül az Internetes böngészőben szereplő és a tananyagfejlesztéshez felhasznált egyéb irodalom:

 1. Adamikné Jászó Anna (2006): Az olvasás múltja és jelene. Trezor Kiadó, Budapest
 2. A. Jászó Anna (2003): Csak az ember olvas. Tinta Könyvkiadó, Budapest
 3. Bácsi János - Sejtes Györgyi (2009): Didaktikai útmutató a szövegértési feladatok összeállításához. Anyanyelv-pedagógia 2009/4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=218%20  [2015.05.03.]
 4. Balkovitzné Cynolter Magda (1999): Versértelmezések – Kézikönyv tanítók és tanárok számára. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged
 5. Benda József (2002): A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon I. Új Pedagógiai Szemle, 52. 9. sz. 26–37.
 6. Cs. Czachesz Erzsébet (2002): A műfajok és a kontextus szerepe a szövegmegértésben és a jelentéskonstrukcióban. Iskolakultúra 2002/9. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00063/pdf/tanulm2002-9.pdf  43-52. [2015.04.27.]
 7. H. Molnár Emese (2012): Kooperatív módszerek a gyakorlatban. Google: Kooperatív…
 8. H. Molnár Emese (2013): Kooperatív módszerek a szóbeli és írásbeli szövegalkotás gyakorlatában
  http://www.irisro.org/pedagogia2013januar/0305HMolnarEmese.pdf
 1. H. Molnár Emese (2004): Csodálatos mesevilág.  In: Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanítók, -tanárok II. Országos Módszertani Konferenciája – Konferenciakötet, Baja, 514-524.
 2. H. Molnár Emese (2007): Szövegvizsla(tás) – A szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület fejlesztésének lehetősége dokumentum-típusú szöveg feldolgozásával. In:  Mit? Kinek? Hogyan? Vezetőtanítók, -tanárok IV. Országos Módszertani Konferenciája – Konferenciakötet, Szekszárd, 3-9.
 3. H. Molnár Emese (2009): Szövegvizsla(tás) újra – A szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület fejlesztésének lehetősége narratív-típusú szöveg feldolgozásával In: Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás vetületei az oktatásban I. Általános kérdések – (Anya)nyelvi oktatás, Forum Könyvkiadó, Újvidék – Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, 205-215.
 4. Horváth Zsuzsanna (1997): Szövegek és olvasóik. In: Vári Péter (szerk.): Monitor ’95. A tanulók tudásának felmérése. OKI, Budapest
 5. Horváth Zsuzsanna (2003): A szövegértés, mint koherenciaképző a tanításban és a tanulásban.  http://regi.ofi.hu/tudastar/testveri-tantargyak/szovegertes-mint#v4   
 6. Imre Rubenné dr. (2012): Dramatikus játékok az általános iskola alsó tagozatában. http://www.mozaik.info.hu/Homepage/pdf/folyoirat/Csengoszo_2012-2.pdf#page=11
 7. Józsa Krisztián –  Steklács János (2009): Az olvasástanítás kutatásának aktuális kérdései. Magyar Pedagógia 109. évf. 4. szám 365–397. http://www.magyarpedagogia.hu/document/Jozsa_MP1094.pdf  [2015.04.20.]
 8. Kaposi László (2008) szerk.: Tanítási dráma. A drámapedagógia a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének szolgálatában.  Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest
 9. Kárpáti Eszter (2006): A szöveg fogalma. Typotex Kiadó, Budapest
 10. Molnár Gyöngyvér (2005): A problémaalapú tanítás. Az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő-készség fejlesztésének módszere, Iskolakultúra, Budapest 2005.10. 33.o. és 40.o.
  http://epa.oszk.hu/00000/00011/00097/pdf/iskolakultura_EPA00011_2005_10_031-043.pdf  [2015.03.27.]
 1. Nagy József (2004): Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra 2004/3. http://epa.oszk.hu/00000/00011/00080/pdf/tan2004-3.pdf  3-26. [2015.04.27.]
 2. Nemoda Judit (2008): Kritikai gondolkodást fejlesztő magyarórák.  Anyanyelv-pedagógia 2008. 3-4. http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=129 [2015.05.30.]
 3. Tolcsvai Nagy Gábor (2006): Szövegtan. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest
 4. Tolcsvai Nagy Gábor (1994): A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
 5. Tóth Beatrix (1999): Olvasás és írás a kritikai gondolkodásért. In: Nagy Attila: Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban: a Magyar Olvasástársaság, a sárospataki Városi Könyvtár és az MKE Zempléni Könyvtárosok Szervezetének konferenciája: Sárospatak, 1999. május 28-30. Városi Könyvtár, Sárospatak 106-113.