Skip navigation

5.1.2.1 A részenkénti szövegfeldolgozás

A tanítók által leggyakrabban használt, hagyományosnak tekinthető szövegfeldolgozó modell. Olyan hosszabb, elsősorban élménykínáló szöveg esetében érdemes alkalmazni, melyben a makro- és mikroszerkezeti egységek jól elkülönülnek egymástól. (Természetesen a szöveg hosszúsága viszonylagos; az életkor, az évfolyam igencsak meghatározó ennek megítélésében.)

Ha óravázlatban/tervezetben (bevezető rész, fő rész, befejező rész, bennük a tanításirányítási feladatok) gondolkodunk, akkor a szövegfeldolgozó óra menete a következő lehet (vastag, dőlt betűvel jelölve a szövegfeldolgozás konkrét lépései):

I. Bevezető rész

Óra eleji szervezési feladatok (jelentés, felszerelés ellenőrzése)

Előkészítés

-Beszédművelési, beszédtechnikai gyakorlatok, melyek már kapcsolódhatnak a feldolgozandó műhöz (például szópiramis, mondatpiramis, mondóka olvasása, akár légzési gyakorlattal és/vagy szókincsbővítéssel összekötve;)

-Házi feladat ellenőrzése

-Az előismeretek mozgósítása

-Motiváció

-Célkitűzés

II. Fő rész:

1. Előzetes címvizsgálat

Mit mond nekünk a cím? Mire következtethetünk belőle? Miről fog szólni a szöveg?

2.  Ismerkedés a szöveggel

Történhet tanítói bemutató olvasással vagy a tanulók néma olvasásával. Döntésünk lehetőleg úgy szülessen meg, hogy vegyük figyelembe a szövegtípust! Élménykínáló szövegeknél kívánatos a tanító élvezetes bemutató olvasása, de tudáskínáló szövegek esetében is segíti a megértést. Versek esetében pedig részünkről kötelezőnek tartjuk a tanítói bemutatást, hiszen segítséget, mintát ad a tanulóknak a saját hangos olvasásukhoz.

Ahogyan a bemutató olvasásról szóló részben már kifejtettük (lásd: 3. óra) a bemutató olvasáshoz ne adjunk előzetes megfigyelési szempontot!

3. Spontán reakciók meghallgatása

Kinek tetszett? Kinek nem tetszett? Miért?

4. Az elsődleges megértés ellenőrzése

Olyan kérdéssel, ami a szöveg legfontosabb mondanivalójára, gondolatára kérdez rá, semmiképpen sem a részletekre!

5. Utólagos címvizsgálat, új cím adása (Nem kötelező.)

A szöveg ismeretében értékeljük az előzetes címvizsgálatkor elhangzottakat, és – a szövegalkotási órákhoz előkészítéseként vagy a tanultak gyakorlásaként – új címet adatunk a gyerekekkel.

6. A szöveg részekre bontása

Makroszerkezeti (bevezetés, tárgyalás, befejezés) és/vagy mikroszerkezeti egységekre (bekezdések, mondattömbök) bontjuk a szöveget. Ez kezdetben a tanító által történik, a tanulók csak bejelölik a részeket, később önállóan is végezhetik.

7. A szövegrészek elemzése

Minden szövegrész esetében a következő lépések ismétlődnek:

-Részcélkitűzés: itt már adunk a tanulóknak megfigyelési szempontot, hiszen éppen ez alapján történik az adott rész értelmezése.

-Újraolvasás: az adott résznek a tanulók általi hangos újraolvasása.

-Megbeszélés: szó- és kifejezés-értelmezés; szövegszerkezeti, nyelvi és stilisztikai elemzés; lényegkiemelés; részösszefoglalás.

8. A szöveg szintetizálása, újraolvasása.

Az újraolvasás történhet az olvasástechnika fejlesztésénél tárgyaltak valamelyikével, pl. láncolvasással; mesék, elbeszélések esetén – ahol sok a párbeszéd – szerepek szerinti olvasással narrátorral, stb. Elképzelhető a szintézis tartalommondással körmesével (mindenki egy mondatot tesz hozzá a tartalommondáshoz) vagy dramatizálással is. Az a fontos, hogy a gyermek újra „egyben lássa” a szövegtartalmat.

III. Befejező rész:

-Összefoglalás

-A házi feladat feladása

-Az óra értékelése: a tanulók egész órai munkájának értékelése a tanító és a tanulók által.

-Óra végi szervezés

Ha letölti az alábbi dokumentumot, akkor óravázlatot olvashat egy részenkénti szövegfeldolgozó órához.

http://isze.hu/gyermekinfo2/%C3%B3rav%C3%A1zlat-A%20csillagszem%C5%B1%20juh%C3%A1sz.docx