Skip navigation

4.1.1 A szövegértő olvasás készségrendszere, a megértés modellje

A szövegértés sikerét befolyásoló tényezőket az előző fejezetben már felsoroltuk, és részletesen beszéltünk a szövegértés alapját képező szilárd olvasástechnika fontosságáról, fejlesztéséről.

A szövegértést, a szövegértő olvasás képességét olyan eszköztudásnak tekintjük, mely nemcsak az iskolai tanulás sikerességéhez, hanem a hétköznapi életben való eligazodáshoz, a problémamegoldáshoz is elengedhetetlenül szükséges. A következőkben ezért a megértés fejlesztésének általános kérdéseivel foglalkozunk. Természetesen mindenféle szövegtípus megértését fejleszteni kell; a fejlesztés szövegtípusokra vonatkozó speciális vonatkozásairól a későbbi fejezetekben szólunk.

A szövegértést leginkább a szövegfeldolgozás (szövegelemzés) fejleszti, ezért a szövegértési készség fejlesztésével és a szövegelemzéssel egyaránt foglalkoznunk kell.

A szövegértés készségrendszerét, a megértés modelljét szemlélteti a következő ábra. (5. ábra)

5. ábra: A megértés modellje

Forrás: Adamikné Jászó 2006: 268, 2008: 120

Láthatjuk, hogy a megértéshez nem elég a szövegben lévő információk dekódolása (a betűk és szavak felismerése), a jelentés reprodukálása. Az olvasás kognitív felfogása szerint aktív gondolkodási tevékenységgel az olvasó teremti meg, konstruálja saját maga számára a jelentést.  Meglévő tudásrendszere (világtudása, előismerete), mint a megértés bázisa pedig nagyon nagy szereppel bír ebben a produktív folyamatban. Közben meg kell értenie a szöveg egységeit: a szavakat, a mondatokat, a bekezdéseket és a szöveg egészét. A megértés fokozataiban is el kell érnie bizonyos szintet. Az olvasottak szó szerinti megértése a legegyszerűbb feladat. A következő fokozat az olvasottak értelmező (interpretáló) megértése. A szövegértési vizsgálatok, a szövegértési kompetenciamérések (lásd fentebb: 2. óra) ezt a szintet várják el. Magasabb szintet jelent a szövegek bíráló (kritikai) olvasása, és legmagasabb fokozat az alkotó (kreatív) olvasás. Alsó tagozaton az első két szint áll a fejlesztés fókuszában, de megkezdjük a magasabb szintek fejlesztését is. Segítik a megértést a jó tanítói kérdések és a tanulói válaszadás irányítása is. Ugyanakkor rá kell szoktatni a gyerekeket arra, hogy önmaguknak is tegyenek fel kérdéseket.

A továbbiakban részletesen is megismerkedünk a szövegértési modell itt leírt összetevőivel, azok szerepével.