Skip navigation

11.2. Az integrált nevelés-oktatás feltételei

Az integrált nevelés megvalósulásához szükséges alapvető dokumentációs feltételek: az iskola alapdokumentumában szerepel, hogy fogad enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató tanulót, illetve érvényes szakértői vélemény arról, hogy a tanuló együttnevelés keretében oktatható. Természetesen e tényezőkön kívül az intézmény pedagógusainak azonosulása az együttnevelés eszményével, valamint az iskolavezetés támogató hozzáállása (Györkéné, 2009) szintén alapvető fontosságúak a sikeres együttnevelés feltételeinek kialakításához. Természetesen a fentiek mellett még számos tényező befolyásolja az együttnevelés alakulását. Györkéné (2009) eredményei alapján az alábbiakat emeli ki:

„… az inklúzióhoz vezető úton:

- fontos a fokozatosság elvének betartása

- közreműködésre azokat a pedagógusokat kell kiválasztani, akik képesek kidolgozni és alkalmazni az integrált neveléshez–oktatáshoz szükséges helyi innovációt és feltételeket

- azokat a tanítókat/tanárokat kell bevonni, akik képesek az attitűdváltásra

- javasolt továbbá hospitálási lehetőséget biztosítani az érintettek számára a sérült gyermekeket nevelő–oktató iskolákban, valamint az integrált nevelésben–oktatásban már több éves gyakorlattal rendelkező iskolákban is

- kiemelt figyelmet kell fordítani az adott nevelési–oktatási intézménynek a továbbképzési programja összeállításakor az olyan továbbképzési területekre, mint a kooperatív tanulás, a differenciált, személyre szabott oktatás, projektoktatás módszertana témájú kurzusokra

- elengedhetetlen a továbbképzéseken szerzett új ismeretek oktatási folyamatba történő beépülésének, hasznosulásának nyomon követését szolgáló mérési, értékelési alapismeretek elsajátítása” (Györkéné, 2009: 42-43).

Az integrált nevelés-oktatás feltételeit jól szemléltetheti, ha a hagyományos oktatás és az integrált koncepció összehasonlításának tételeit elemezzük. A Hirzel és mtsai (1994, idézi: Papp és Faragóné, 2005: 10) által összeállított szempontokat szemlélteti az alábbi táblázat.

(Hirzel és mtsai 1994, idézi: Papp és Faragóné, 2005: 10)

Feladat

Alkossanak három csoportot!

1. Beszéljék meg, elemezzék a táblázat tartalmát!

2. Készítsenek az táblázat információi alapján listát arról, hogy az integrált nevelésnek-oktatásnak milyen háttértényezői, milyen feltételei vannak!

3. Az alábbi szakirodalmak feldolgozásával egészítsék ki vázlatukat, bővítsék listájukat!

- Papp Gabriella (2007): A pedagógus megváltozott szerepe az együttnevelésben. Gyógypedagógiai Szemle, 2007/2. 114-118.

- Szekeres Ágota (2011a): Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4. 5. és 6. osztályában c. doktori disszertáció téma-releváns elemei. (A dokumentumban használják a Ctrl +F keresőfunkciót!)

4. Mutassák be vázlatukat, listájukat a többi hallgatónak! Készítsenek egy összesített listát a témával a kapcsolatban!

Feladat

Elemezzék az utazó gyógypedagógus kapcsolatrendszerét az ábra alapján!

( Benczéné és mtsai, 2007. )