Skip navigation

9. fejezet: A differenciálás – szemlélet és gyakorlat

Célok, kompetenciák

A tananyag célja, hogy a hallgatókat megismertesse a differenciálás fogalmával, pedagógiai funkciójával, a differenciálás szintjeivel.

A fejezet az alábbi főbb kompetenciák elsajátítására alkalmas:

  • a differenciálás megvalósításával kapcsolatos feladatok ismerete,
  • a differenciálás pedagógiai funkcióinak ismerete,
  • a differenciálás típusainak ismerete.

A fejezet teljesítése után a hallgatók képesek lesznek:

  • a tanulásban akadályozott tanulók differenciált óraszervezésére, a gondolkodási szinteknek megfelelően megvalósuló differenciálás megszervezésére (feladatok és kérdések differenciált megalkotására).

Módszer

A célok eléréséhez a fejezet részeinek részletes feldolgozása szükséges. A feladatokat mindig végezze el a megadott módon. Lehetséges, hogy néhány feladat megoldására a rendelkezésre álló órakeret nem elegendő, és a feladatok befejezése otthoni munkát igényel. Ne mulassza el!

A fejezetben talál olyan szövegrészeket, melyek zöld színnel látszanak, és félkövéren formázottak. Ezekre a szavakra kattintva további hasznos információk, ismeretek jelennek meg. A tananyag teljes feldolgozásához ezek elsajátítására is szükség van.

A lecke végén található önellenőrző kérdéseket válaszolja meg. Ha szükségesnek érzi, térjen vissza a fejezet azon részeihez, melyekkel kapcsolatosan a kérdésben bizonytalan.

Tartalom

Bevezetés a differenciálás fogalmába

Régen és ma

A differenciálás pedagógiai funkciója

A differenciálás szintjei

Tantervi differenciálás

A belső differenciálás

Differenciálás a szelektív és az integratív pedagógia szempontjából

Összefoglalás

Önellenőrző kérdések

Szakirodalom