Skip navigation

9.4.1. Tantervi differenciálás

A tantervi differenciálás fontos területe a tanítási-tanulási stratégiák tervezése. Az iskolai tantervek szempontjából az adaptív és a „megtanítási” stratégiák emelhetők ki.

A tanulói különbségekhez, érdeklődéshez való alkalmazkodás iskolai lehetőségét elsőként Glaser rendszerezte. Az adaptivitás öt fokozatát különítette el:

  1. Szelekció korlátozott alternativitással. A gyenge teljesítményt nyújtó tanulók kapnak ugyan felzárkóztatásukat segítő kiegészítő anyagokat, feladatokat, de ha ezek sem hatékonyak, akkor elégtelen a minősítésük. Hagyományos tanulásszervezés folyik, tulajdonképpen nincs differenciálás.
  2. Helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelések alapján a rászoruló tanulók számára felzárkóztató programokat, gyakorlatokat iktatnak be. Képesség és érdeklődés szerinti csoportbontással próbálkozik a pedagógus. Ezek eredménytelensége esetén a minősítés itt is elégtelen.
  3. Különböző tanulási stílusokhoz történő alkalmazkodás (pl. felzárkóztató programokkal, feladatokkal segített interiorizálás, verbális vagy problémamegoldó tanulás), a tanulási tartalmak differenciálása is megtörténik.
  4. Helyzetfeltáró értékelések és ezek alapján felzárkóztató programok kombinálva a különböző tanulási stílusokhoz történő alkalmazkodással. (A 2. és 3. modell egyesítése.)
  5. Alternatív követelmények felállítása és az ezeknek megfelelő teljesítmények értékelése. A mindenkire érvényes tanulási követelmények differenciálására is sor kerül (Báthory, 2005).

Glaser rendszerében a differenciálás legmagasabb szintje, amikor a mindenkire érvényesen megállapított tanulási követelményeknek a differenciálása megtörténik. A „megtanítási” stratégia célja az, hogy a tanulók többsége eredményesen teljesítse a tantárgy törzsanyagának alapvető követelményeit (Hanák, 2011). A differenciálás e szintjét jeleníti meg az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára írott kerettanterv, amely a populáció adottságaihoz igazítva határozza meg az idegennyelv-tanítás célját, a tanítandó tananyagot és a követelményeket.

Feladat

Milyen fő didaktikai kategóriákban jelenik meg különbség az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek számára írott matematika kerettanterv (1-4. osztály) és a tipikus fejlődésmenetű gyermekek számára készült kerettantervek (1 - 4. osztály) között? Mérlegelje az állítások igazságtartalmát!

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

Az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek számára hosszabb ideig (több éven át) lehetőséget kell teremteni a matematikai problémák cselekvéses tapasztalatra alapozó megoldására.

Kérdés 2

Az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek matematika kerettanterve két évfolyamra lebontva tartalmazza a matematika tantárgy ismereteit, követelményeit, míg a többségi gyerekeké évekre lebontva teszi ugyanezt.

Kérdés 3

Az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek matematika kerettantervében csökkentett tananyagtartalmat találunk.

Kérdés 4

A kétféle matematika kerettanterv azonos számkör elmélyítését kínálja az első-második évfolyamon.(

Kérdés 5

Az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek matematika kerettanterve csökkentett követelményeket tartalmaz.