Skip navigation

9.6. Összefoglalás

A fejezetben a hallgatók rendszerezték eddigi ismereteiket a differenciálásról, továbbá újabb ismereteket szereztek a differenciálás fogalmáról, szintjeiről, a belső differenciálás értelmezési kereteiről. Az emberkép megközelítésén keresztül rávilágítottunk a szelektív pedagógiának, és az integratív pedagógiának a differenciálásról alkotott képének különbségére. A csoportfeladatok segítették a hallgatókat abban, hogy a differenciálásról elsajátított ismereteiket képesek legyenek a tanulásban akadályozott tanulónépességre vonatkoztatva alkalmazni.

Önellenőrző kérdések

  1. Definiálja a differenciálás fogalmát!
  2. Határozza meg a differenciálás pedagógiai funkcióját!
  3. Sorolja fel a differenciálás félreértelmezésit!
  4. Mi a tantervi differenciálás, hogyan jelentkezik ez a tanulásban akadályozott gyermekek oktatásában?
  5. Hogyan tudja beépíteni a differenciálás pedagógiai gyakorlatába Bloom taxonómiáját?
  6. Sorolja fel a differenciálás típusait az integratív pedagógia felfogásában!