Skip navigation

A kurzus zárása. Teszt

Feladat

Válaszolja meg szóban/írásban a következő kérdéseket! Végezzen önellenőrzést a megfelelő lecke alapján!

Nyitott kérdések

A tanulási akadályozottság fogalmának helye a gyógypedagógia fogalomrendszerében

 1. Hogy nevezték az enyhén értelmi fogyatékos, az enyhe fokú intellektuális képességzavart mutató gyermekek csoportját a 19-20. század fordulóján?
 2. Miért alkotta meg a gyógypedagógus szakma a tanulásban akadályozottság fogalmát?
 3. Kik a tanulásban akadályozott gyermekek?
 4. Hogyan jellemzi az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket a Pedagógiai Lexikon?
 5. Kik az intellektuális képességzavart mutató gyermekek, tanulók?

 Az intézményhálózat kialakulásának története, jelenlegi helyzete

 1. Mikor alakult meg az első kisegítő iskola Magyarországon?
 2. Hogyan alakult a kisegítő iskolák hálózatának terjedése?
 3. A „kisegítő iskola” elnevezés hivatalos megszűnése óta milyen elnevezéseket használunk az intézménytípus megnevezésére?
 4. Mikor jöttek létre az első módszertani intézmények?
 5. Mi a fő feladatellátásuk ma?
 6. Hogyan segítik az uniós források az együttnevelést?

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését- oktatását szabályozó dokumentumok

 1. Mikor váltak tankötelessé az értelmi fogyatékos gyermekek?
 2. Mely szabályozók írták elő a kisegítő iskolák működését?
 3. Mit jelent a kétpólusú tantervi szabályozás, és mely oktatáspolitikai dokumentumok bevezetésével jelent ez meg Magyarországon?
 4. Sorolja fel a tantervi szabályozók hierarchikus elemit!
 5. Mi szabályozza ma a tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) gyermek oktatását?

 A tanulásban akadályozott populáció diagnosztikus folyamatának lehetőségei és beiskolázásának folyamata

 1. Milyen kapcsolatban áll a gyógypedagógiai diagnosztika a gyógypedagógiai pszichodiganosztikával?
 2. A tanulásban akadályozott személyekkel kapcsolatos diagnosztikus feladatok elvégzése kapcsán milyen szakértői vizsgálati típusokat tud felsorolni?
 3. Mit jelent a folyamatos figyelemmel kísérés?
 4. Miben különbözik egy gyógypedagógiai vizsgálat egy pszichológiai vizsgálattól egy szakértői bizottságban?

 A tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási folyamatának jellemzői

 1. Milyen közvetett megismerő folyamatokat ismer? Röviden definiálja mindegyiket!
 2. Sorolja fel az intelligenciaövezeteket (megnevezés, IQ érték)!
 3. Hogyan viszonyulnak a hatékony tanuláshoz szükséges optimális külső és belső feltételek a tanulási módszerek és stratégiák rendszeréhez?
 4. Melyek az információs körforgás elemei?
 5. Miért fontos, hogy a gyógypedagógus tisztában legyen a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók ismeretelsajátítási jellemzőivel?

A tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók személyiségének és szociális képességeinek fejlődése

 1. Mi a személyiség?
 2. Milyen viszonyban vannak a szociális készségek, képességek és kompetencia egymással?
 3.  Milyen szociális-emocionális jellemzői vannak a tanulásban akadályozott gyermekeknek, tanulóknak?
 4. Soroljon fel 3-3 jellemzőt a tanulásban akadályozott tanulók személyiségfejlődésére és társas kapcsolataira vonatkozóan!

A tanulásban akadályozott tanulók sajátos szükségletei, a komplex rehabilitáció feladatai

 1. Hogyan befolyásolja a hátrányos szociális környezet a tanulás eredményességét?
 2. Milyen szempontokat kell figyelembe vennünk a pedagógiai és szociális beavatkozások hatékony kialakítása során?
 3. Melyek a komplex rehabilitáció eszközei tanulásban akadályozott tanulók esetén?
 4. Mik a rehabilitáció színterei?
 5. Mit jelent az ökológiai szemlélet a gyógypedagógiában?

 Hatékony tanulásszervezési módszerek

 1. Miért fontos, hogy a pedagógusok gazdag módszertani repertoárral rendelkezzenek?
 2. Milyen viszony van az oktatási módszerek és stratégiák között?
 3. Milyen tanulásszervezési módszereket alkalmazhatnak a pedagógusok munkájuk során?
 4. Öt mondatban foglalja össze a kooperatív tanulásszervezés lényegét!
 5. Mi a nyitott tanítási forma és milyen előnyei vannak?

A differenciálás – szemlélet és gyakorlat

 1. Definiálja a differenciálás fogalmát!
 2. Határozza meg a differenciálás pedagógiai funkcióját!
 3. Sorolja fel a differenciálás félreértelmezésit!
 4. Mi a tantervi differenciálás, hogyan jelentkezik ez a tanulásban akadályozott gyermekek oktatásában?
 5. Hogyan tudja beépíteni a differenciálás pedagógiai gyakorlatába Bloom taxonómiáját?
 6. Sorolja fel a differenciálás típusait az integratív pedagógia felfogásában!

Az egyéni fejlesztés

 1. Milyen hasonlóságokat és különbségeket talál az egyéni korrekciós foglalkozások és az egyéni fejlesztés között?
 2. Mi a diagnosztika szerepe az egyéni fejlesztési tervek elkészítésében?
 3. Milyen jogszabályi keretek biztosítják az egyéni fejlesztés megvalósulását?
 4. Határozza meg az egyéni fejlesztési terv fogalmát!
 5. Értelmezze az egyéni fejlesztési tervet, mint folyamatot!

A tanulásban akadályozott tanulók együttnevelése

 1. Sorolja fel az integrációhoz vezető út lépéseit!
 2. Nevezze meg az együttnevelés szintjeit!
 3. Hasonlítsa össze az integrációt és az inklúziót!
 4. Milyen feltételei vannak az integrációnak?
 5. Soroljon fel jól működő hazai integrációs modelleket!
 6. Hogyan szolgálja az integrációt az EGYMI?
 7. Mi a kéttanáros modell?

A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus kompetenciája. A hatékony gyógypedagógus személyisége

 1. Foglalja össze, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusnak!
 2. Kikre vonatkoznak az etikai kódexben foglaltak?
 3. Milyen személyiségjegyei vannak egy hatékony személyiségű gyógypedagógusnak?
 4. Kiket veszélyeztet a kiégés?

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik a kakukktojás?

Válaszok

differenciáldiagnosztika

folyamatdiagnosztika

fejlesztési terv

pedagógiai diagnosztika

Visszajelzés

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

Bár a szociális kölcsönhatások megvalósításában fontos szerepet játszik a szociális kompetencia, a testi-lelki egészséggel nincs összefüggésben.

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik elnevezés jelölte korábban az enyhén értelmi fogyatékos népességet?

Válaszok

imbecillis

debilis

idióta

gyengeelméjű

Visszajelzés

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

Nagy József (2007, 2010) modelljében 15 kulcskompetenciát határozott meg.

Szókitöltős teszt

Egészítse ki a mondatot a megfelelő fogalommal!

A az aktuális állapot megismerése, feltárása egy adott időszakban, az egyén aktuális fejlettségi szintjének komplex megítélésére, az egyes részképességek, képességterületek fejlettségi szintjének megállapítására nyújt lehetőséget egy adott életkorban.

Enable JavaScript

Igaz-Hamis kérdés

Kérdés 1

A gyógypedagógusok örömmel fogadták 2003-ban az EGYMI kialakulását.

Szókitöltős teszt

Egészítse ki a mondatot a megfelelő fogalommal!

A mutatja a mentális képességek normál eloszlását.

Enable JavaScript

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik a kakukktojás?

Válaszok

integráció

inklúzió

akkomodáció

Visszajelzés

Kérdés

Melyik a kakukktojás?

Válaszok

figyelem

emlékezet

képzelet

gondolkodás

Visszajelzés

Kérdés

Válaszok

iskolarendszer szintjén történő differenciálás

iskolán belül a tanulók osztályba sorolása alapján történő differenciálás

osztályon, belül „képességek” alapján rétegekre osztás alapján történő differenciálás

az osztály szervezeti keretén belül történő differenciálás

Visszajelzés

Igaz-Hamis kérdés

Igaz-e az állítás?

Kérdés 1

Az egyéni fejlesztési terv alapja a diagnosztika.

Kérdés 2

Minden intellektuális képességzavart mutató személy értelmi fogyatékos.

Szókitöltős teszt

Egészítse ki a mondatot a megfelelő fogalommal!

Az szemléletmód a gyermek és a környezetének kölcsönhatását veszi figyelembe a tanulási környezet kialakítása során.

Enable JavaScript

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik a kakukktojás?

Válaszok

szabad tanulás

projekt oktatás

műhelymunka

frontális osztálymunka

Visszajelzés

Igaz-Hamis kérdés

Igaz-e az állítás?

Kérdés 1

A belső differenciálás az egész iskolai munkát átfogó differenciálási forma.

Kérdés 2

A tanulásban akadályozott tanulók önértékelése magas.

Feleletválasztós teszt

Kérdés

Melyik a kakukktojás?

Válaszok

egységes gyógypedagógiai  módszertani központ

szakértői bizottság

utazótanári hálózat

belső feladatellátás

Visszajelzés

Igaz-Hamis kérdés

Igaz-e az állítás?

Kérdés 1

A tanulási akadályozottság fogalmát az 1980-as években vezette be a gyógypedagógia.