Skip navigation

8.4. Hatékony tanulásszervezési módszerek

A hatékony ismeretelsajátításhoz, a tanulók képességeinek megfelelő teljesítmény eléréséhez fontos a megfelelő, az adott tanuló számára hatékonynak tekinthető tanulásszervezési módszerek megválasztása. A pedagógusok számára már többféle módszer elérhető, alkalmazható, fontos, hogy a szakember az elérendő célnak megfelelő módszert tudja kiválasztani. „A napjaink pedagógiai gondolkodásában egyre jelentősebb szerepet játszó konstruktivista szemléletű tanítás során valójában az összes ismert tanulásszervezési eljárás alkalmazható. Azonban minden esetben azt kell meggondolni, hogy melyik módszer teszi az adott pedagógiai szituációban a leginkább lehetővé a tanulók konstruálási folyamatait, méghozzá olyan konstruktumok, tudás létrejöttét, amilyet a tanterv megcéloz, s amely a gyakorlatban adaptívnak bizonyul” (Radnóti, 2006: online). Az alábbi táblázat a hagyományos és a konstruktivista tanulási környezetet hasonlítja össze.

Tradicionális és konstruktivista tanulási környezet (táblázat forrása: Diószegi, 2009: online)

A hatékony tanulásszervezés gyakran rugalmasságot feltételez, melynek során különböző stratégiák és módszerek jelenhetnek meg variáltan. Természetesen nem az tekinthető hatékony, eredményes oktatásnak, ha a pedagógus minél több módszert alkalmaz óráján, hanem az, ha képes az adott helyzetnek legmegfelelőbb módszer(ek) megválasztására. A pedagógusnak a megfelelő módszerek kiválasztásához szem előtt kell tartania az alábbiakat, hogy tudatos és megfontolt döntést tudjon hozni:

- feldolgozandó ismeretek,

- tanítási-tanulási folyamat jellemzői,

- tanulók egyéni adottságai (erősségei, gyengeségei),

- diákok érdeklődési köre, igényei, szükségletei,

- előírt követelmények a fejlesztésre vonatkozóan (OFI, online).

A tanulásszervezési stratégiák csoportosításának egyik lehetőségét mutatja az alábbi ábra.

Tanulásszervezési stratégiák (ábra forrása: OFI, online)

Feladat

Alkossanak öt csoportot! Osszák fel a csoportok között, hogy mely csoport, mely stratégiáról készít rövid vázlatot Az adaptív tanulásszervezés stratégiái, módszerei című szakmai anyag alapján! Mutassák be egymásnak munkájukat!

Internetes olvasnivaló

A témával kapcsolatban tájékozódhatnak még például az alábbi szakirodalmakban, weboldalakon:

- Arató Ferenc és Varga Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve. Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

- Józsa Krisztián és Székely Györgyi (2004): Kísérlet a kooperatív tanulás alkalmazására a matematika tanítása során. Magyar Pedagógia, 104. évf. 3. szám 339-362.
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Jozsa_MP1043.pdf

- Nahalka István (2006, szerk.): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése 3. kötet, Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium, Budapest.
http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf

- Nyíriné Fejszés Tóth Edit (2010): Az aktív tanulás módszerei. Új Pedagógiai Szemle, 2010/6-7, 135-145.
http://regi.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle-110615/nyirine-fejszes-toth

- Óhidy  Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 12. sz. 100-108.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-mu-Ohidy-Eredmenyes.html

- http://regi.ofi.hu/