Skip navigation

Szakirodalom

Atkinson, R. L.; Atkinson, R. C.; Smith, E. E.; Bem, D. J.; Nolen-Hoeksema, S. (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

BNO-10 zsebkönyv. Animula Kiadó, Budapest.

Buday József és Márialigeti Ilona (2010): Tanulásban akadályozott gyermekek komplex vizsgálata. Gyógypedagógiai Szemle, 2010/2, online.
http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=32&jaid=471

Crane, L. (2002): Mental Retardation. A Community Integration Approach. Wadsworth Group.

Czibere Csilla és Kisvári Anna (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Életpálya építés. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/ajanlasok/eletpalyaepites-10.pdf

Csépe Valéria, Győri Miklós és Ragó Anett (2007-2008): Általános pszichológia 1-3. 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Osiris Kiadó.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_altalanos_pszichologia_3/index.html

Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

Gaskó Krisztina (2006): A tanulás pszichológiai értelmezése. In: Nahalka István (szerk.): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. 3. kötet: Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium, Budapest. 
http://mek.oszk.hu/05400/05446/05446.pdf

Illyés Gyuláné (szerk.): Gyógypedagógiai lélektan I., II. rész. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Jaksa Éva (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Idegen nyelv. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/3_idegen_nyelv/ajanlasok/in-08.pdf

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2012): A beszédhanghallás és a beszédhiba összefüggése tanulásban akadályozott gyermekek esetében. Gyógypedagógiai Szemle, 2012/1, online.
http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=38&jaid=559

Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor és Kovalovszky Miklós (1992, szerk.): Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Keményné Pálfy Katalin (2006): Alapozó pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Kiss László Roland (2015): A metakogníció és a metakognitív kutatások gyógypedagógiai jelentősége, különös tekintettel a tanulásban akadályozottak pedagógiája területre. Gyógypedagógiai Szemle, 2015/1. 26-34.
http://www.prae.hu/prae/content/gyosze/GYOSZE_2015_1_web.pdf

Lányiné Engelmayer Ágnes (2009): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

Mackintosh, N. J. (2007): Az IQ és az emberi intelligencia. Kairosz Kiadó, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa (főszerk., 2008): Inkluzív nevelés. Kézikönyv a szakértői bizottságok működéséhez. 5. rész. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság.

Mészáros Andrea (2012): A WISC-IV intelligenciateszt használatának tapasztalatai, diagnosztikai kérdések. Képzési anyag:
http://www.oshungary.hu/media/kiertekeles-2012-meszaros-andrea-EZ1MBE1X.pdf

N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/adatok.html

Nagy József (1998): A kognitív képességek rendszere és fejlődése. Iskolakultúra, 1998. 10. sz., 3-21.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00020/pdf/iskolakultura_EPA00011_1998_10_003-021.pdf

Papházy Éva (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/ajanlasok/szocialis-10.pdf

Rottmayer Jenő (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/ajanlasok/szovegertes-10.pdf

Van Haneghan, J. P.; Turner, L. A. (2001): Information Processing and motivation in people with Mental Retardation. In: Switzky, H. N. (ed.): Personality and Motivational Differences in Persons with Mental Retardation. Erlbaum, Mahwah, Nj. 319-371.

Vašek, S. (2003): A speciális pedagógia alapjai. Sapientia, Bratislava.

Zentai Gabriella, Fazekasné Fenyvesi Margit és Józsa Krisztián (2013): Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek rendszerező képességének fejlődése. Iskolakultúra, 2013/11, 131-145.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00179/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_11_131-145.pdf

32/2012 (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról.