Skip navigation

Szakirodalom

Atkinson, R. L.; Atkinson, R. C.; Smith, E. E.; Bem, D. J.; Nolen-Hoeksema, S. (1999): Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Carver, S. C.; Scheier, M. F. (1998): Személyiségpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest.

Cole, M.; Cole, S. R. (2001): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

Czibere Csilla, Kisvári Anna (2006, szerk.): Inkluzív nevelés. Ajánlások tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Életpálya építés. SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest.
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/5_eletpalya/ajanlasok/eletpalyaepites-10.pdf

Duncan, D.; Matson, J. L.; Bamburg, J. W.; Cherry, K. E.; Buckley, T. (1999): The Relationship of Self Injurious Behavior and Aggression to Social Skills in Persons with Severe and Profound Learning Disability. Research in Developmental Disabilities, 20, 441-448.

Gaál Éva (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

Hegedűs Anita (2012): A szociális kompetencia normál- és eltérő ütemű fejlődése. In: Nagy Edit (szerk.): „A fiatal kutatók Magyarország megújulásáért” című tudományos konferencia előadásai, 1-es szekció, Budapest, 2012. április 20., 35-45.
http://www.peme.hu/userfiles/III.%20PhD%20Konf.%20-1_0.pdf

Józsa Krisztián és Fazekasné Fenyvesi Margit (2008): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. In: Szabó Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

Kasik László (2007): A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata. Iskolakultúra, 2007/11-12., 21-37.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00118/pdf/iskolakultura_EPA00011_2007_11_12_021-037.pdf

Keményné Pálfy Katalin (2006): Alapozó pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2009): Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés. Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest.

Matson, J. L.; Smiroldo, B. B.; Bamburg, J. W. (1998): The Relationship of Social Skills to Psychopatology for Individuals with Severe of Profound Mental Retardation. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 23, 137-145.

Nagy József (1998): Az érdekérvényesítő szociális képességek rendszere és fejlesztése. Iskolakultúra, 1998/1, 34-47.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00012/pdf/iskolakultura_EPA00011_1998_01_034-047.pdf

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

Nagy József (2001): A személyiség alaprendszere: a célorientált pedagógia elégedetlensége, a kritériumorientált pedagógia lehetősége. Iskolakultúra, 9. sz., 22-38.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00052/pdf/iskolakultura_EPA00011_2001_09_022-038.pdf

Nagy József (2007): Kompetencia alapú kritériumorientált pedagógia. Mozaik Kiadó. Szeged.

Nagy József (2010): A személyiség kompetenciái és operációs rendszere. Iskolakultúra, 7-8. sz., 3-21.
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00149/pdf/2010-07-08.pdf

Nagy József és Zsolnai Anikó (2001): Szociális kompetencia és nevelés. In: Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 251–269.

Radványi Katalin (2011): A kompetencia alapú fejlesztés értelmezése a kognitív képességek jelentős elmaradása esetén. Gyógypedagógiai Szemle, 2011/1.
http://prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=35&jaid=511

Semrud-Clikeman, M. (2010): Social Competence in Children. Springer, USA.

Spitzberg, B. H. (2003). Methods of interpersonal skill assessment. In. Greene, J. O.; Burleson, B. R. (Eds.). Handbook of Communication and Social Interaction Skills, pp. 93-134. Mahwah, NJ; Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Sütőné Koczka Ágota (2004): A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban I. Új Pedagógiai Szemle, 2004. április-május, online.
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00081/2004-04-ta-Sutone-Szocialis.html

Szekeres Ágota (2008): Az identitás alakulása tanulásban akadályozott fiatalok körében. In: Szabó Ákosné (szerk.): Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiája és határtudományai köréből. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest.

Szekeres Ágota (2011): Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4. 5. és 6. osztályában. Doktori disszertáció, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest.
http://pszichologia.phd.elte.hu/vedesek/szekeres1.pdf

Torda Ágnes (2004): Az integrált iskoláztatás hatása a gyermek személyiségfejlődésére. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest., 357-369.

V. Komlósi Annamária (2006): A személyiség értelmezésének és tanulmányozásának különböző megközelítései. In: Oláh Attila (szerk.): Pszichológiai alapismeretek. Bölcsész Konzorcium, Budapest.477-533.
http://mek.oszk.hu/05400/05478/05478.pdf

Welsh, M.; Parke, R. D.; Widaman, K.; O’Neil, R. (2001): Linkages Between Children’s Social and Academic Competence: A Longitudinal Analysis. Journal of School Psychology, Vol. 39. Issue 6., November-December, 463-482.

Zsolnai Anikó (1994): A szociális készségek fejlesztésének lehetőségei gyermekkorban. Magyar Pedagógia, 94. évf. 3-4. szám, 293-302.
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Zsolnai_MP9434.pdf

Zsolnai Anikó (1998): A szociális kompetencia fejlettsége serdülőkorban. Magyar Pedagógia, 98. évf. 3. szám, 187-210.
http://www.magyarpedagogia.hu/document/Zsolnai_MP983.pdf

Zsolnai Anikó (2008): A szociális készségek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban. Iskolakultúra Online, 2 (2008), 119-140.
http://www.iskolakultura.hu/iol/iol2008_2_119-140.pdf