Skip navigation

8.2. A témával kapcsolatos néhány alapfogalom

Oktatási módszerek: különböző célok elérése érdekében, különböző stratégiákba szerveződve alkalmazandó oktatási folyamatbeli összetevők (állandó, ismétlődő), tevékenységrészek (tanári és tanulói). Ide tartozik például: előadás, magyarázat, tanulói kiselőadás, megbeszélés, vita, szemléltetés, projektmódszer, kooperatív oktatási módszer (Falus, 2003).

Oktatási stratégia: koherens elméleti alapokra épülő, sajátos szintaxissal bíró, jellegzetes tanulási környezetben megvalósuló módszerek, eszközök, szervezési módok, szervezési formák komplex rendszere, melyeket sajátos célok elérése érdekében alkalmaznak. Az oktatási stratégiák két fő csoportját különböztethetjük meg.

Célközpontú stratégiák Szabályozáselméleti stratégiák
Információ tanítása bemutatás segítségével Nyílt oktatás
Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével Programozott oktatás
Készségtanítás direkt oktatás segítségével Adaptív oktatás
Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével Optimális elsajátítási stratégia
Gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével

Az oktatási stratégiák csoportjai
(Falus, 2003)

Az oktatásszervezés megközelíthető a pedagógus tevékenysége felől (oktatás szervezési módjai) és a tanulók felől (oktatási munkaformák), ezek alapján beszélhetünk frontális-, egyéni-, párban folyó, csoportmunkáról (M. Nádasi, 2003).

Különböző tanítási módszerek, szervezési módok, munkaformák összehasonlítását szemléltető táblázat segítségével betekintést nyerhetünk a témába, strukturált információk mentén.