Skip navigation

3.3.4. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók kerettantervei

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltségi tartalmak az egyes iskolatípusokra kidolgozott dokumentumokban, a kerettantervekben öltenek testet. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, illetve a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló időkeretet. A Nat-ban megfogalmazottak alapján a kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához. Az iskolák a kerettanterv felhasználásával készítek el a helyi tantervüket.

A jelenleg érvényben lévő kerettantervek két évfolyamos ciklusokra adnak útmutatást valamennyi tantárgy esetében. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettantervek az általános iskola 1-8 évfolyamán tantárgyi lebontásban tartalmazzák a tantárgyak tartalmát, a fejlesztés területeit, céljait, illetve és a speciális szakiskola közismereti tárgyainak tartalmát, a fejlesztés területeit, céljait határozzák meg.

Olvasnivaló

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók kerettanterveit itt találja.