Skip navigation

A beszéd-rendellenességek legfontosabb jellemzői

A beszédfogyatékosság eltérő kórformái alapján a rehabilitációs feladatok eltérőek lehetnek, ezért az együttnevelés során fontos, hogy az óvodapedagógus ismerje azt a beszédzavart, amellyel a gyermek rendelkezik. Az óvodai nevelést, fejlesztést, logopédiai ellátást, és az egészségügyi rehabilitációt meghatározza a gyermek beszédbeli akadálya.

 

Beszéd-rendellenesség

Jellemzők

 

Megkésett beszédfejlődés

 • A beszédfejlődés elhúzódása
 • Csökkent beszédkészség
 • Szókincs és kifejezőkészség lassú ütemű fejlődése
 • Szótorzítás, csonkítás
 • Több hangra kiterjedő pöszeség
 • Alacsony szintű nyelvi fejlettség
 • Hibás vagy hiányzó raghasználat (agrammatizmus)
 • Artikulációs hibák
 • Hadarás, amelyhez dadogás társulhat
 • Átlagosnál rosszabb zenei képesség
 • Rossz tájékozódás térben, síkban, saját testen

Fejlődési diszfázia

 • Kevés szó használata
 • Egyszerű mondatok alkotása
 • A mondatokban jellemző a szótöredékek, maga alkotta szavak vagy hallott szavak utánmondása
 • Pontatlan a hangok kiejtése
 • A korai artikulációs hibák, hangcserék, kihagyások, betoldások hosszas fennmaradása
 • Egyes esetekben domináns a beszédészlelés és a beszédmegértés zavara
 • Diszgrammatizmus

Pöszeség (diszlália)

 • A beszédhangok torzított kiejtése, egymással való felcserélése, kihagyása

Orrhangzós beszéd

 • Hangszín megváltozása
 • Artikuláció zavara
 • A beszédszervek organikus eltérései halláscsökkenés vagy a fogazat rendellenességei miatt
 • Gyors, összefolyó, monoton, bátortalan folyamatos beszéd

Dadogás

 • Tónusos dadogás: a hangképzés megnyúlása, a test merevvé és görcsössé válása
 • Klónusos dadogás: a légzés és a hangképzés rángásos görcseinek megjelenése
 • Járulékos tünetek: önkéntelen mozdulatok, céltalan szemmozgások, izomremegés, tenyérizzadás, elpirulás, töltelékszavak megjelenése a beszédben, beszédfélelem, amely gátolja a verbális megnyilatkozást stb.

Hadarás

 • Gyorsuló, kapkodó beszéd
 • A szótagok, szavak elnyelése
 • Pontatlan hangképzés
 • Monotónia
 • Szegényes szókincs
 • Figyelmetlenség, felületesség
 • Rossz ritmuskészség

Rekedtség (diszfónia)

 • Normálistól eltérő hangszín
 • Hangképző szerv terhelhetőségének csökkenése
 • Hangos, kiabáló beszéd, a környezeti vagy pszichés kiváltó okok esetén

Mutizmus

 • A gyermek bizonyos helyzetekben vagy feltételek között nem szólal meg. A fellépő tünetek előzmények nélkül, hírtelen jelentkeznek

Afázia

 • A hangos beszéd vagy a beszédmegértés teljesítményeinek károsodása

Diszlexia

 • Olvasás zavara
 • A beszéd tartalmi (grammatikai, szókincs és kifejezésbeli) és formai (hanghibák) oldalának fejlettségbeli elmaradása

Diszgráfia

 • Írás zavara

 [1] Torda Ágnes (2000): Beszédhibás gyermekek az óvodában és az iskolában. In. Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 582-593. o. és Hernádi Krisztina (2006): Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest, 6-9. o.