Skip navigation

Az óvodapedagógus ajánlott feladatai az óvodai élet tevékenységi formáival kapcsolatban

 

A fejlesztés végső célja, felkészíteni a gyermeket képességeihez mérten a lehető legnagyobb mértékű önkiszolgálásra, lehetőség szerinti önálló életvitelre, valamint alkalmassá tenni a közösségi életre a kommunikáció és a szocializáció fejlesztésén keresztül. Az óvodai foglalkozások során törekedni kell a motiváció fenntartására, a csoportban az egymáshoz való közeledésre, a szociális kapcsolatok fejlesztésére.

Játék

Általános jellemzők

 • Az értelmileg akadályozott gyermekek játéka alacsonyabb szintű, minőségileg eltér a kortársak játékától.
 • Gyakran hiányzik a természetes kíváncsiság, kreativitás és fantázia a játéktevékenységből.
 • Általában nem kezdeményezik a játékot, igénylik a felnőtt irányítását.
 • Kedvelik a mozgásos játékokat, sokszor sztereotipen rakosgatnak, szájukba veszik vagy dobálják a játékeszközöket, ki-be pakolnak.
 • A játékfejlődés hosszú ideig megrekedhet a gyakorló játékok szintjén, de megjelennek az egyszerű szerepjátékok is.

Ajánlott feladatok

 • Az óvodapedagógus törekedjen a játékkedv felkeltésére, a társakkal való közös játék megtanítására, az interakció támogatására és a játékeszközök megismertetésére.
 • A játékok során fejlessze a gyermek beszédét, mozgását, finommotorikáját, megismerő képességeit (gondolkodását, észlelését, figyelmét, emlékezetét, képzeletét, érzékelését).
 • A játékok segítségével fejlessze a gyermek szabálytudatát. A játék lehetőséget nyújt az életviteli- és viselkedési szabályok gyakorlására. Lényeges a megfelelő minta nyújtása.
 • A játékeszközök céltalan pakolgatását értelmes játékká lehet alakítani (pl. a kockákat az autóba lehet pakolni, amit el lehet szállítani; lehet csoportosítani a játékokat alakjuk, anyaguk, formájuk szerint).
 • Játék során lehetőség adódik az egyéni fejlesztésre is.

Verselés, mesélés

Általános jellemzők

 • A beszéd tartalmilag szűkös, gyakran alig érthető és hibás a hangképzés.
 • A beszédmegértés gyenge.
 • Az egyszerű mondókák segítik a beszédkedv felkeltését.
 • Az egyszerű verseket, rövid meséket nem mindig értik meg.

Ajánlott feladatok

 • Az óvodapedagógus törekedjen az egyszerű népi mondókák, versek megtanítására.
 • Aktivizálja, motiválja az értelmileg akadályozott gyermeket mondóka segítségével. A mondókákat érdemes mozgással is kísérni.
 • Segítse a kommunikációs készség fejlesztését a fejlettségi sajátosságoknak megfelelő, érthető és élvezhető gyermek- és népköltészeti alkotások, mondókák együttes hangoztatásával, mesék előadásával.
 • Fejlessze az akusztikus figyelmet mondókák segítségével (pl. jól felhasználhatók a hosszú-rövid, gyors-lassú, magas-mély hangok megkülönböztetésére).
 • Verssel, mondókákkal, mesével folyamatosan bővítse az értelmileg akadályozott gyermek szókincsét és gyakoroltassa a nyelvtani szerkezeteket.
 • Segítsen a verseket, meséket a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően feldolgozni azokkal a szavakkal, amelyek a gyermek szókincsében megtalálhatóak.
 • A megértést képekkel, dramatizálással is lehet segíteni.
 • A mesehallgatást az egyéni fejlesztés során, gyógypedagógus segítségével elő lehet készíteni.

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Általános jellemzők

 • A zene az értelmileg akadályozott gyermekek esetén is hat a személyiségre, a kognitív funkciók fejlődésére, segíti a tanulási folyamatokat.
 • A közös zenélés pozitív élményeket nyújt és fejleszti a kommunikációt, a kapcsolatteremtést, és ez által a szocializációt.
 • Az értelmileg akadályozott gyermekek az elemi szintű szabályokat sok gyakorlás után tanulják meg.

Ajánlott feladatok

 • Fontos a zenei érdeklődés felkeltése, a zene megszerettetése, a ritmusérzék és a zenei hallás fejlesztése, a zenei emlékezet fejlesztése, a hallási differenciáló képesség (gyors-lassú, halk-hangos) fejlesztése.
 • Az óvodapedagógus használja ki az óvodai élet során a zene megnyugtató, figyelemkeltő, motiváló szerepét.
 • Nyújtson élményt a közösen játszott énekes játékokkal.
 • Figyelmeztesse a gyermeket a szabályhoz kötött énekes játékok közben a szabályok folyamatos betartására.
 • Törekedjen a beszéd, mozgás, zene, játék összekapcsolására, egymás hatásának erősítésére, ami elősegíti a belső ritmus kialakulását.
 • A közös énekes játékok során erősítse a gyermek társas kapcsolatainak alakulását.
 • Ösztönözze a hangszerek kiválasztását és megszólaltatását, ami lehetőséget nyújt az önkifejezésre. Mivel az egyszerű hangszerek megszólaltatása nem igényel semmiféle zenei képességet, az értelmileg akadályozottak is könnyen meg tudják szólaltatni.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Általános jellemzők

 • Mozgásos ügyetlenség, ami a manualitásban is megjelenik.
 • A finommotorikus mozgások fejlődése lassú.
 • Megfigyelhető a szem-kéz koordináció zavara.
 • A háromujjas fogás kialakulása késik.
 • Nehézséget okoz a két kéz együttmozgása.
 • Általában ritkán van spontán indíttatásuk barkácsolásra.
 • Az ábrázolás sajátossága: alaktalan firka, nehezen felismerhető vonalak, kezdetleges emberábrázolás.
 • A szenzoros tevékenységek fejlesztésére irányuló speciális munka célja, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek a nem céltudatos tevékenységekről áttérjenek a feladatok tervszerű teljesítésére.

Ajánlott feladatok

 • Az óvodapedagógus keltse fel az értelmileg akadályozott gyermek alkotási kedvét.
 • Fejlessze a kéz és ujjak finom mozgásait, alakítsa ki a célirányos kézmozgásokat, fokozza az ujjak tapintásérzetét.
 • Fejlessze a szem-kéz koordinációt, a téri tájékozódást.
 • Segítsen az egyszerű ok-okozati összefüggések felismertetésében.
 • Ismertesse meg a gyermekkel az alapszíneket és egyszerű formákat, valamint különböző alkotási technikákat (pl. festés, nyomdázás, gyurmázás, tépés, rajzolás stb.)
 • Tanítsa meg a helyes ceruzafogást, a különböző eszközök használatát.
 • Fontos, hogy a gyermek szerezzen sikerélményt alkotás közben.

Mozgás

Általános jellemzők

 • Térben bizonytalanul tájékozódnak.
 • Bizonytalanul ismerik fel a téri relációkat.
 • Az egyszerűbb téri helyzeteket (föl, le, előre, hátra, fölött, alatt, ki, be) gesztusokkal kísért utasításokkal viszonylag könnyen megtanulják és végrehajtják, de önállóan reprodukálni csak sokkal később tudják.
 • A tájékozódásban a saját test a viszonyítási pont, amelynek segítségével a különböző téri relációk értelmet nyernek.
 • Mozgásuk összerendezetlen, ügyetlen, bizonytalan és lassú.

Ajánlott feladatok

 • Az óvodapedagógus törekedjen a mozgásos gyakorlatok során az erő, ügyesség, állóképesség, egyensúlyérzék fejlesztésére.
 • Fejlessze az összerendezetlen, nem megfelelő ritmusú mozgásokat.
 • Kezdeményezzen nagymozgásos gyakorlatokat (pl. járás, futás, ugrás, kúszás, mászás).
 • A nagymozgásos gyakorlatokhoz lehet eszközöket is használni.
 • Hasznosak a játékos utánzó gyakorlatok, ahol a gyermeknek kezdetben csak utánozni kell az óvodapedagógus mozdulatait. Az óvodapedagógus a mozdulatokhoz adjon instrukciókat is, hangozzon el a mozdulat megnevezése is (pl. Emeld fel a jobb kezedet!).
 • Lényeges a téri orientáció fejlesztése. Az irányok megkülönböztetését és begyakorlását jelzésekkel is lehet segíteni (pl. piros szalaggal).

A külső világ tevékeny megismerése

Matematikai tartalmú tevékenységek

Általános jellemzők

 • Az óvodába kerüléskor bizonytalanul tájékozódnak a közvetlen környezetükben.
 • A mennyiségfogalom nem kialakult, csak néhány számnevet használnak.

Ajánlott feladatok

 • Az óvodapedagógus nyújtson az értelmileg akadályozott gyermek számára képességeikhez mérten minél több ismeretet, tapasztalatot a közvetlen természeti és társadalmi környezetéről.
 • Támaszkodjon a fejlesztéseknél a gyermek meglévő tapasztalataira és ismereteire.
 • Segítse a közvetlen környezet tárgyainak megismerését.
 • Segítse megismerni a tágabb környezetet (pl. lehetőség szerint el lehet vinni az értelmileg akadályozott gyermeket is színházba, kirándulásra, járművön történő utazásra).
 • Segítse az ok-okozati összefüggések megértését (pl. tavaszi időjárás megfigyeltetésével és ehhez kapcsolódva a tavaszi öltözködés megbeszélésével).
Étkezés
Torna