Skip navigation

Az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének intézményi dokumentumai és tárgyi feltételei

 

A sikeres óvodai integrációhoz a többségi óvodáknak különböző személyi és tárgyi feltételeket kell biztosítania, valamint külön gondot kell fordítania arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek minden segítséget megkapjon az egyéni sajátosságainak megfelelő fejlődéséhez. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, fejlesztésének feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg.

  • Intézményi szabályzatok, dokumentumok:

Alapító okirat: Az óvodai alapító okiratban szerepelnie kell, hogy milyen típusú és súlyossági fokú sajátos nevelési igényű gyermek nevelését tudja vállalni az intézmény, és mit tesznek a feltételek megteremtése érdekében.

Pedagógiai program: Az óvoda pedagógiai programjában érvényesíteni kell a sérülésspecifikus habilitációs és rehabilitációs szempontokat. A többségi óvodának a pedagógiai programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltak figyelembevételével kell elkészítenie. A pedagógiai programban meg kell határozni a sajátos nevelési igényű gyermek nevelésének célkitűzéseit, alapelveit, feladatait. A programnak rögzítenie kell továbbá az értékelés alkalmazható típusait, formáit.

Egyéb intézményi szabályzatok, dokumentumok: Az együttnevelést felvállaló óvodának módosítania kell egyéb más az óvoda működését, nevelőmunkáját meghatározó szabályzatokat, dokumentumokat is, mint például az Óvodai csoportnaplót, Az óvodás gyermek értelmi-, beszéd-, hallás-, látás-, és mozgásfejlődése eredményének szükség szerinti, de legalább félévenként történő rögzítésével kapcsolatos dokumentumot.

  • Szakértői vélemény: A szakértői bizottságok feladata a gyermek vizsgálata, sajátos nevelési igényének megállapítása, valamint a vizsgálataik alapján javaslattétel a különleges gondozás keretében történő ellátásra, az ellátás módjára, helyére, az ellátáshoz kapcsolódó szakszolgálatra, valamint a fejlesztési területekre. A szakértői bizottság komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít.
  • Tárgyi feltételek: Az óvodai neveléshez szükséges a megfelelő csoportlétszám, különböző gyógyászati és technikai segédeszközök, valamint speciális játékok biztosítása. Emellett mozgáskorlátozottak esetén lényeges az épület akadálymentessége (pl. lift, rámpa, mosdóhelyiségek kialakítása stb.).