Skip navigation

Önellenőrző feladatok

Feleljen az alábbi kérdésekre!

  1. Milyen tárgyi feltételei vannak az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének?
  2. Mi az óvodapedagógus szerepe az ép és a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésében?
  3. Mutassa be azokat az intézményi dokumentumokat, amelyeket módosítania kell az együttnevelést folytató többségi óvodának!
  4. Melyek a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének általános alapelvei?

Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

A többségi óvodában minden sajátos nevelési igényű gyermek részesülhet óvodai nevelésben.

A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján. 

A szakértői vélemény tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlesztési tervét. 

Enable JavaScript

Egészítse ki az alábbi a mondatokat a megfelelő szavakkal!

A köznevelési törvény értelmében, a többségi óvodában a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő  konduktor foglalkoztatása szükséges.

Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes szolgálatot értesíti.

Enable JavaScript

Válassza ki a helyes választ!

Kérdés

Az integrált nevelést hazánkban 

Válaszok

az 1993. évi közoktatási törvénnyel vezették be,

az 1998. évi fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvénnyel vezették be,

az 1997. évi gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénnyel vezették be,

a 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel vezették be.

Visszajelzés