Skip navigation

Próbateszt

Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!

A kiemelten tehetséges gyermek a 2011. évi köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű. 

A lokális integráció esetében a sajátos nevelési igényű és az ép gyermekek közös épületben tanulnak, de gyakorlatilag semmilyen kapcsolat nincs közöttük.

A sajátos nevelési igényű gyermekek valamiben különböznek az ép társaiktól, ami miatt a köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet igényelnek. 

Arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése speciális vagy többségi óvodában történik-e minden esetben a szülő dönt.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja tartalmazza a sérülésspecifikus fejlesztés elveit a sajátos nevelési igényt megalapozó valamennyi fogyatékossági területre, pszichés fejlődési zavarra vonatkozóan.

Míg a mozgásszervi megbetegedés maradandó állapot, amit nem lehet megszüntetni, csak fejleszteni.

A mozgáskorlátozottság negatív hatással lehet az intelligencia fejlődésére a külvilágról való aktív, személyes tapasztalatszerzés akadályozottsága miatt.

A gyakorló-, konstruáló-, szerep- és szabályjáték a látássérült kisgyermekek játékában is megjelennek.

A hallássérülés következményei elsősorban a beszédfunkcióra terjednek ki.

A hallássérült gyermekek beszédét grammatikai hibák jellemezhetik.

A tanulásban akadályozott gyermekek csoportjába tartoznak a középsúlyos, a súlyos és igen súlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek. 

A beszédfogyatékossággal rendelkező gyermekek egy része emlékezeti teljesítmény gyengeségével rendelkeznek, ezért a versek, mondókák megtanulása nehézséget jelenthet. 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekekre jellemző, hogy nem képesek a rugalmas váltásra, változás esetén elvesztik a biztonságérzetüket, feldúlja őket minden, ami a szokásos rendtől eltér.

A gyakorló, didaktikus és konstrukciós játékok nem alkalmasak arra, hogy sikerélményhez juttassa az autizmus spektrum zavarral élő gyermekeket.

Minden magatartászavar más, még az egyes csoportokon belül (pl. szorongásos vagy hiperaktivitás) sincs két azonos tünetekkel rendelkező gyermek. 

 

Enable JavaScript

Egészítse ki az alábbi a mondatokat a megfelelő szavakkal!

A a károsodásokat, a tevékenység akadályozottságát és a részvétel korlátozottságát felölelő gyűjtőfogalom.

A feladata a gyermek vizsgálata, sajátos nevelési igényének megállapítása.

A körébe a végtagok részleges vagy teljes hiánya tartozik.

A látássérülés pedagógiai jellegű meghatározása azt veszi alapul, hogy milyen fokú az a , ami miatt a gyermek különleges pedagógiai segítséget igényel, valamint mekkora teszi lehetővé a látáson alapuló fejlődést, ismeretszerzést.

A gyermek valószínűleg nem érti meg azokat az instrukciókat, amiket az óvodapedagógus neki háttal mond.

Az olyan nyelvi zavar, amely a beszédfejlődés befejeződése után lép fel és a már kialakult beszéd részleges vagy teljes elvesztését jelenti.

A szó jelentése ismeretanyagot könnyen befogadó, fogékony.

Az autizmus spektrum zavarral élő kisgyermekek számára a nehézséget okoznak, mivel nem vagy csak korlátozottan képesek egy valós vagy képzeletbeli figurával azonosulni.

A a különböző súlyosságú és komplexitású részképesség zavarok, vagy azok halmozott előfordulása jellemzik

Enable JavaScript

Válassza ki a helyes választ!

Kérdés

Az integrált nevelést hazánkban 

Válaszok

az 1993. évi közoktatási törvénnyel vezették be,

az 1998. évi fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvénnyel vezették be,

a 2012. évi Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelettel,

a 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló törvénnyel vezették be.

Visszajelzés

Kérdés

A hallássérült gyermekek óvodai tevékenységi formái közül az egyik legproblematikusabb terület:

Válaszok

a rajzolás, festés, mintázás, kézi munka,

a verselés, mesélés,

a mozgás,

a matematikai tartalmú tevékenységek.

Visszajelzés

Kérdés

A mozgáskorlátozottság gyógypedagógiai szempontú csoportosítása:

Válaszok

a kóreredet alapján történik,

elsősorban a sérülése keletkezésének idejéből indul ki,

a kialakult mozgásképet veszi alapul,

súlyosság mértéke alapján történik.

Visszajelzés

Válassza ki a kakukktojást!

Kérdés

A tünet jellege szerint a pöszeség lehet:

Válaszok

kihagyás, 

felcserélés,

torzítás vagy

fejlődési diszfázia.

Visszajelzés

A magatartászavarral rendelkező gyermekek jellemző koordinációs, motorikus tünete

Kérdés

Válaszok

az átlagostól eltérő mozgásfejlődés,

időjárási frontérzékenység,

diszharmonikus, merev mozgás,

fejletlen ritmusérzék.

Visszajelzés