Skip navigation

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei

A 2011. évi nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését végző óvodának a helyi pedagógiai programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint a rendelet 1. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján kell elkészítenie.

 

Óvodai nevelés országos alapprogramja

Az óvodai alapprogram alapján az óvodai nevelés jellemző sajátossága, hogy gyermekközpontú, befogadó, melynek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, és biztosítja minden gyermek számára a magas színvonalú és szeretetteljes nevelést, a meglévő hátrányok csökkentését. Nem ad helyet semmilyen előítélet kibontakozásának.

 

Ennek megfelelően az óvodai nevelés célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

 

Az óvodai nevelésben alapelv, hogy:

 • a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom veszi körül,
 • az óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek készségeinek és képességeinek kibontakoztatását,
 • az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatások a gyermek személyiségéhez igazodnak.

 

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

 • az egészséges életmód alakítása,
 • az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés,
 • az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei

Az irányelv célja, hogy az óvoda pedagógiai programjában foglaltak és a sajátos nevelési igény összhangba kerüljenek. Az irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy:

 • az elvárások igazodjanak a sajátos nevelési igényű gyermek fejlődésének üteméhez,
 • fejlesztése a számára megfelelő területeken valósuljon meg,
 • a gyermeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl,
 • a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozások programjai váljanak az óvoda pedagógiai programjának tartalmi elemeivé.
 

A fejlesztés szervezeti keretét, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszer megválasztását minden esetben a sajátos nevelési igényű gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. 

Az irányelv szerint az integrált nevelésben részt vevő óvoda:

 • a pedagógiai program kiegészítésekor és a speciális tevékenységek megvalósításakor figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit,
 • kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek minden segítséget megkapjon a képességeinek megfelelő fejlődéséhez,
 • az óvodavezető támogatja, hogy a pedagógusok az óvodai integrációt segítő szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken vegyenek részt.

 

Az óvodai nevelés főbb alapelvei:

 • Az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott nevelési és fejlesztési feladatok minden gyermek számára szükségesek.
 • Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítását tartja szem előtt.
 • Az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatások a gyermek személyiségéhez igazodnak.
 • Az óvodai nevelés elősegíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.
 • Az óvodai nevelés hatására a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés.
 • Az óvodai nevelés, fejlesztés során a sajátos nevelési igényű gyermek mindig csak annyi segítséget kap, ami a további önálló cselekvéshez szükséges.
 • A nevelési célok megvalósításához szükséges a sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a tárgyi feltételek és segédeszközök megléte.
 • A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztése speciálisan képzett szakember közreműködését igényli.
 • A többségi óvodában a többi gyermekkel részben vagy egészben megvalósuló integrált nevelés támogatja a sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, és elősegíti a közösségbe való beilleszkedését.