Skip navigation

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a témakörre vonatkozó alapvető törvények tükrében

1993. évi LXXIX. közoktatási törvény

 • Az 1993. évi közoktatási törvény útmutatásai alapján bevezették hazánkban az integrált nevelést.
 • a törvény megfogalmazta a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.
 • Minden gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.
 • Ezt az irányelvet követi a 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről.

 

A 2011. április 25-én megjelenő Magyarország Alaptörvénye

 • XI cikk (1) bekezdés szerint „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.”
 • XVI. cikk (1) bekezdés szerint „Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.”

 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 • A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
 • A többségi óvodában csak azok a sajátos nevelési igényű gyermekek részesülhetnek óvodai nevelésben, akiket a szakértői bizottság a többségi óvodai kereteken belül megfelelően fejleszthetőnek talál.
 • Vannak azonban olyan esetek, amikor a fogyatékosság súlyossága miatt az integrált nevelés nem lehetséges. Ebben az esetben a kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére létrejött óvodában foglalkoznak a sérült gyermekkel.
 • A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot a sajátos nevelési igény típusának megfelelően kell létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs ellátásban is részesül. 
 • A szülő joga, hogy kiválassza a sajátos nevelési igényű gyermek számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
 • A gyermek, érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési intézménybe írassa be.
 • Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
 • A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan óvodát, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket.
 • A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 
 

A törvényi rendelkezés szerint a szülőt megilleti az óvodaválasztás joga. Arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése speciális vagy többségi óvodában történik-e a szülő dönt a gyermek szakértői véleménye alapján. A szakértői bizottságok, azoknak a gyermekeknek, akiket a többségi óvodai kereteken belül megfelelően fejleszthetőnek talál, az együttnevelést vállaló többségi intézményt jelöli ki.