Skip navigation

Felhasznált és ajánlott irodalom

  • Csányi Yvonne (2000): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 379-408.
  • Csányi Yvonne (2007): Integráció és inklúzió. Nemzetközi és hazai körkép. In: Girasek János (szerk.): Inkluzív nevelés – a tanulók hatékony megismerése. Kézikönyv a pedagógusképző intézmények részére. Sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Budapest, 138-163.
  • Foucault, M. (2000): Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése. Corvina Kiadó, Budapest.
  • Juhász József (1989): Magyar Értelmező Kéziszótár I. kötet. Akadémia Kiadó, Budapest.
  • Mauer Miklósné (2006): A SNI gyermekek ellátása, nevelés – oktatás. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest.
  • Réthy Endréné (2002): A speciális szükségletű gyerekek nevelése, oktatása Európában: Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései. Magyar Pedagógia, 102. 3. sz. 281-300.
  • Réthy Endréné (2013): Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. Comenius Kiadó, Budapest.
  • Sebba, J. C. (1996): Developing Inclusive Schools. Kézirat.
  • Vigotszkij, L., Sz. (1987): A defektológia alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.

Internetes források: