Skip navigation

4.4. Gyakorlatvezető logopédus

A gyakorlatvezető logopédusokat a felkért intézmény vezetői jelölik ki és kérik fel a feladatra. Gyakorlatvezetőnek választható a mentorpedagógus szakvizsgával rendelkező logopédus. Ennek hiányában legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező logopédust jelöl az intézmény vezetője.

A gyakorlatvezető szervezi és irányítja a hallgató munkáját. Órarendjének megfelelően bemutató órákat tart, melyen a hallgató hospitál. A lehetőségekhez mérten közreműködik, segítséget nyújt az intézményben működő egyéb gyógypedagógiai feladatok, pedagógiai szakszolgálat hospitálási lehetőségének megszervezésében.

Felkészíti a hallgatót a kötelező önálló foglalkozásaira, a foglalkozás tervezeteit ellenőrzi és javítja, kézjegyével látja el. A tervezetek elkészítése során lehetőséget ad a hallgatói kreativitás kibontakozására, módszertanilag segíti a hallgatók tervező munkáját. A hallgató által tartott foglalkozásokat -a hallgatói önértékelés serkentésével- szóban elemzi és értékeli.

Vezeti a hallgató jelenlétét illetve mulasztásait. A Gyakorlati és hospitálási napló aláírásával igazolja a részvételt. A hallgató indokolatlan mulasztása vagy egyéb probléma esetén értesíti az Intézet gyakorlati koordinátorát.

A gyakorlat folyamán ismerteti a logopédiai munkához közvetlenül kapcsolódó adminisztratív feladatokat (pl. Logopédiai napló, INYR).

A gyakorlat végén a hallgató teljesítményét írásban, szövegesen és minősítéssel értékeli. Értékelését a hallgatóval ismerteti, aki annak tudomásul vételét aláírásával igazolja. Áttekinti és kézjegyével látja el a hallgató által elkészített gyakorlati naplót.