Skip navigation

9.1.6. A beszédhibás személy kommunikációs sajátosságai

a)  Beszédre irányultság

- a beszéd figyelemfelhívó funkciója

- beszéddel irányíthatóság, szemkontaktus

 

b)  A verbális kommunikáció jellemzői

-          a beszéd iránti érdeklődés

-          spontán hangadás (hangadás, gesztus, szótöredék, szó, szókapcsolat, mondat)

-          a szövegalkotásának fejlettsége irányított és spontán beszédben (egyszavas, kétszavas, bővített, összetett)

-          grammatikai szint

-          mondóka, vers, mese

-          a szövegmegértés

-          a prozódiai elemek (hangsúly, hanglejtés, hangszín, ritmus, szünet)

-          az artikuláció

-          a beszédhiba jellemzői (légzés, hangszín, artikuláció, tempó, hangsúly, hanglejtés)

  

c)  A nonverbális kommunikáció jellemzői

-          nonverbális elemek (testtartás, tekintet, mimika, gesztus, térközszabályozás)

-          a nonverbális és verbális összhangja

  

A beszédhibás személy mozgása

-          általános jellemzők (pl. harmonikus, könnyed, koordinált vagy merev, görcsös, koordinálatlan)

-          a nagymozgások jellemzői

-          a finommozgások jellemzői manipulációk során (játékhelyzet, író, rajzoló mozgás, festés, gyöngyfűzés)

-          a beszédszervi mozgások jellemzői (ügyesség, gyorsaság, harmónia, tónus)

 

A beszédhibás személy muzikalitása

-          ritmusutánzás (szótagolás, vers, mondóka)

 

A beszédhibás személy játéka, spontán tevékenységei

-          játéktevékenység jellemzői

-          játékválasztás,

-          játékhasználata

 

A szülő kommunikációja, az interakció jellemzői

-          a szülő verbális kommunikációjának jellemzői

-          a nonverbális kommunikáció jellemzői

-          az interakciók fajtája

-          kezdeményezés, követés, dicséret, tiltás, szabályozás…stb

 

A gyakorlatvezető/mentor megfigyelése

-          empatikus készség

-          konfliktusmegoldó képesség

-          verbális és nonverbális kommunikáció

-          együttműködés

-          nevelési helyzetekre adott reakciója