Skip navigation

A logopédiai gyakorlat

A logopédiai gyakorlatok átszövik a képzési struktúrát. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet mintatantervében a gyakorlatok egymásra épülnek, így a célok és kompetenciák ennek megfelelően gyakorlatról-gyakorlatra fokozatosan bővülnek.

 

A logopédia gyakorlatok célja, hogy a hallgató

 • ismerje meg a logopédiai tervezés helyi dokumentumait,
 • gyűjtsön tapasztalatot a nevelőtestületi együttműködésről, a logopédiai team együttműködésről, a szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségeiről, módjáról,
 • legyen képes a sikeres kommunikációra a gyakorlatvezető logopédussal,
 • szerezzen ismeretet a tanítási órák tervezésében, szervezésében, levezetésében, szakszerű elemzésében,
 • bővítse ismereteit a beszédhibás gyermek, tanuló személyre szabott fejlesztéséről,
 • legyen képes a beszédhibás gyermek, tanuló személyiségének sokoldalú, differenciált megismerésére,
 • fogadja el a másságot, erősödjön toleranciaképessége,
 • szerezzen tapasztalatot a foglalkozások szemléltető eszközeinek és fejlesztő eszközeinek kiválasztásában, tervezésében, elkészítésében,
 • gazdagodjon reflektív képessége,
 • legyen képes a gyógypedagógiai, logopédiai terminológia szakszerű alkalmazására a gyakorlat írásbeli feladataiban.

 

Elsajátítandó kompetenciák:

A hallgató legyen képes

 • elméleti ismereteit gyakorlati tapasztalatokkal kiegészíteni, 
 • a logopédus hivatáshoz kapcsolódó szakmai identitás megismerésére,
 • a beszédhiba, fogyatékosság hátterében álló bio-, pszicho- és szociális faktorok közötti kölcsönhatások felismerésére, elemzésére,
 • ismerni és alkalmazni a beszédhibás gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos készségek, képességek fejlesztésének lehetőségeit és módszereit,
 • a beszédhibás gyermek, tanuló több szempontú pedagógiai jellemzésére, a tanult logopédiai kórképekről szerzett elméleti és gyakorlati ismereteit, tapasztalatait elmélyíteni, új ismeretekkel kiegészíteni és egy terápiás szakaszra adaptálva alkalmazni,
 • a beszédhibás gyermek, tanuló, fiatal és felnőtt differenciáldiagnosztikai jellemzésére, és a tervezett terápia folyamatát látva, abba bekapcsolódni,
 • ismereteinek tudatos és kreatív alkalmazására, egyre önállóbban,
 • a logopédus hivatáshoz kapcsolódó szakmai identitás gyakorlására a logopédiai tevékenység színterein.