Skip navigation

Bevezetés

A sport földrajzáról szóló könyvfejezet célja e viszonylag fiatal kutatási terület bemutatása. Amennyiben a téma a „szokatlanság" érzését kelti bennünk, érdemes végiggondolnunk, hogy hány és hányféle sporttevékenység köszönheti megszületését és fejlődését éppen a földrajzi környezet jellegzetességeinek. Ugyancsak tudvalevő, hogy a földrajzi környezet szerepet ját-szik az ember, így a sportoló genetikai vonásainak, biológiai funkcióinak alakulásában, továbbá az is, hogy a sport sok esetben együtt jár a természet erőinek megzabolázásával, a távolságok leküzdésével, a magasságok, mélységek meghódításával. A földrajzi környezet voltaképpen az ember létfeltételét jelenti, melynek befolyásoló elemei a sporttevékenység során még inkább felerősödnek (Bánhidi M. 2011).

A sport az emberi kultúra és az ember társadalmi-gazdasági környezetének részeként tehát eredendően sok földrajzi jellemvonással rendelkezik. A versenyek, edzések, sportrekreációs tevékenységek térben és időben bonyolódnak, ezért különféle változóik és azok kapcsolatai a földtudományokban szokásos módon feltárhatók. Ez a tér- és időbeliség bizonyíthatóan nem a véletlennek, hanem a sport és a földrajzi környezet közötti ok-okozati összefüggéseknek, köl-csönhatásoknak köszönhető. „A földrajznak tárgya kell, hogy legyen a sport is, amennyiben feltételezzük azt, hogy ez az ember aktív pihenését és szórakozását szolgáló folyamat a térben nem homogén módon és tömegben jelenik meg. A különbségek feltárására, elemzésére, egy esetleges modell megadására a földrajz látszik a legalkalmasabbnak (Farkas J. 1998)". A sportföldrajz az iskolai oktatásban is szerepet kaphat: fontos adalékokkal gyarapíthatja a föld-rajz és a testnevelés tantárgyakkal kapcsolatos ismeretek tárházát.

A következőkben tekintsük át röviden a sportföldrajz kialakulását, a tudományban betöltött szerepének változását, valamint azon specifikumait, melyek hamisítatlan interdiszciplínává avatják e kutatási területet! Ez utóbbi kapcsán bemutatjuk a természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális környezet sportra ható összetevőit, a sport területi egyenlőtlenségi dimen-zióit, valamint kulturális földrajzi szemléletű megközelítését.