Skip navigation

A vállalkozói tulajdonságok

Kiből lehet sikeres vállalkozó? - merül fel ismétlődő jelleggel a kérdés. A helyes válasz: bárkiből. Ha ezt meg lehetne előre mondanunk, akkor egészen egyszerűen nem lenne ételme az egésznek. Természetesen nincs rá pontos recept.

A vállalkozók személyiségjegyeinek feltárására több kutatás irányult, ám ezek a kutatások nem jutottak egyértelmű eredményre a vállalkozói jellemvonásokat illetően. Egyszerűen túl sok különböző jellemvonást azonosítottak, nem alakult ki egységes álláspont a legmeghatározóbb tulajdonságok tekintetében, azaz egzakt módon definiált „checklist" nincs ezen a területen sem.

Ezen főszabály ellenére az e téren végzett kutatások közelítőleg meghatározzák azokat a tulajdonság- vagy képességhalmazokat, amelyek birtoklása esetén talán megalapozottabban lehet vállalkozást indítani, vagy már működő cégbe beszállni. Nyilván a jobb „tulajdonság-alapról" induló vállalkozók vélelmezhetően (nagyobb eséllyel) sikeresebbek lesznek, mint kevésbé kedvező helyzetben lévő társaik. Bygrave az alábbi tíz pontban foglalta össze a sikeres vállalkozó tulajdonságait.

 • Álomépítő: vízió a jövőről, a vállalkozás által elfoglalt helyről - a vállalkozókban megvan az a képesség, hogy ezt valóra is váltsák;
 • Határozottság a döntéshozatal területén: a vállalkozók gyorsan hoznak döntéseket, és ez a gyorsaság fontos szerepet játszik a sikerben.
 • Végrehajtó: határozott tenni akarás jellemzi őket, hogy a döntéseket végre is hajtsák;
 • Teljes elkötelezettség, melyet nem adnak fel a nehézségek láttán;
 • Önfeláldozás, megfeszített munka, sok esetben feláldozva akár családot, barátokat az üzlet érdekében;
 • Megszállottság saját tevékenységük iránt, ami nagyon hatékonnyá teszi őket a termék értékesítése során;
 • Részletekre figyelés: a vállalkozó ügyel minden fontos részletre különösen az indulásnál és a növekedésnél;
 • Önállóság, függetlenség: nem akarnak másoktól, egy munkáltatótól függni, inkább saját kezükben tartják sorsuk irányítását;
 • Sikerorientáltság, mely nem feltétlenül profit formájában jelenik meg, sok esetben a profit csupán mérőfoka a vállalkozás sikerének, nem pedig a vállalkozó végső célja;
 • Tulajdon-, hatalom- és döntésmegosztás: a vállalkozó képes arra, hogy a vállalkozás sikerében kulcsfontosságú személyekkel megossza tulajdonát, hatalmát és az ehhez tartozó döntési jogosítványokat.

Egy másik megközelítés szerint a kompetenciák három nagy csoportja kapcsolatban áll a vállalkozói készséggel (1.1. táblázat).

1.1 táblázat vállalkozói készséggel kapcsolatos kompetenciák

CSELEKVÉS ELŐTT
1. Kezdeményezés Cselekvés mielőtt megkérnek, avagy utasítana annak megtételére.
2. Magabiztosság Megmondani másoknak, hogy mit kell tenniük.
MEGVALÓSÍTÁS
3. Meglátni és kihasználni a lehetőségeket Rendkívüli lehetőségek megragadása új vállalkozás beindítására és finanszírozás, terület, támogatás stb. megszerzése.
4. Hatékonyság elérése Olyan utak keresése és megtalálása, amelyek segítségével gyorsabban kisebb költséggel végezhetőek a tevékenységek.
5. Magas minőségű munka végzése Magas minőségű vagy jobb minőségű termék vagy szolgáltatás előírására vagy értékesítésére mutatkozó igény.
6. Szervezett tervezés A nagyobb feladatok alfeladatokká történő bontása, legetséges akadályok előrejelzése, alternatívák mérlegelése.
TÖBBEK IRÁNYÁBA TÖRTÉNŐ ELKÖTELEZETTSÉG
7. Elkötelezettség a munka irányába Személyes áldozatot kell hozni, vagy rendkívüli erőfeszítéséket kell tenni a munka elvégzése céljából.
8. Az üzleti kapcsolatok fontosságának felismerése Barátságos kapcsolatokat kell kialakítani a vásárlókkal, s személyek közötti kapcsolatokat úgy kell tekinteni, mint alapvető üzleti erőforrás.
 Forrás: Nieuwenhuizen (2008) alapján saját szerkesztés

Az általános tulajdonságok mellett sokkal nagyobb jelentőséggel bír az a tény, hogy elkülöníthetőek az ún. „vállalkozói" és „menedzseri" képességek, az előbbihez társítva a velünk született - tehát öröklött és így nem befolyásolható - képességeket, az utóbbihoz pedig a tanulható és egyben fejleszthető képességeket. Nyilvánvaló módon az alábbiakban ismertetett tulajdonságok nem garantálják, hogy valaki sikereses vállalkozó lesz, inkább csak egy ideál-tipikus profilt rajzolnak meg.

Általában igaz megállapítás, hogy a vállalkozás indítása idején inkább a vállalkozói tulajdonságok bírnak nagyobb jelentőséggel, míg a fejlődés, növekedés fázisában egyre hangsúlyozottabbá válik a menedzseri jellemvonások szükségessége. Kevés olyan tulajdonság képzelhető el, amely nem befolyásolja valamilyen mértékben egy vállalkozás sikerét. Ennek ellenére azonban összegyűjthető a szükséges feltételek egy csoportja, melyek valamilyen szintű létezése nélkül meglehetősen nehéz hosszabb távon sikeres vállalkozási tevékenységet folytatni.

Timmons a „potenciális vállalkozókat", azaz az embereket a fenti tulajdonságok alapján négy csoportra osztotta (1.1. ábra).  

1.1 ábra A potenciális vállalkozók tipizálása menedzsment képességek és kreativitás 

Forrás: Timmons 1999  

Feltétlenül fel szeretnénk hívni a figyelmet a későbbi részben ismertetésre kerülő ún. „menedzseri tulajdonságokra", amelyek a kutatások alapján tanulhatóak és gyakorlással jobbára elsajátíthatóak. Ezért a menedzseri kompetenciák bővítése javarészt szorgalom és odafigyelés kérdése, gyakorlatilag korlátlanul bővíthetőek az ilyen tulajdonságok.

Ez jó közelítéssel úgy képzelhető el, mint az élsportolók esetében a teljesítmény. Az egyik összetevő az adottságok (amelyek leginkább genetikailag kódoltak), míg a másik összetevő a szorgalom, a kitartás, az edzés. Különböző kombinációkban létrejöhet azonos teljesítmény. A vállalkozások világában is meglehetősen hasonló a helyzet, a vállalkozói kompetenciák jobbára veleszületett adottságok, illetve a gyermekkori szocializáció során alakulnak ki, míg a menedzseri képességek tanulással (edzéssel) tetszőlegesen javíthatóak.

Azzal együtt, hogy a vállalkozói kompetenciákkal kapcsolatos szakirodalom rendkívül különböző megközelítésekben tárgyalja ezt a témát, véleményünk szerint a gyakorlatban az alábbi legfontosabb vállalkozói képességek létezését érdemes mérlegelnie minden vállalkozni kívánó személynek:

 • Kalkulált kockázatviselés és kockázatmegosztás: triviális, hogy a vállalkozó hajlandó és kénytelen is kockázatot vállalni, de ezt ésszel teszi. A közhiedelemben gyakran megjelenik az a vélemény, hogy a vállalkozók kockázatkereső emberek. Kevés butább gondolat létezik: pontosan a profit érdekében tolerálják a feltétlenül szükséges kockázatot, és mindenképpen törekszenek a bizonytalanság csökkentésére.
 • Tolerancia a bizonytalanság, stressz és a kudarc iránt: e tulajdonságok megléte tűnik talán a leginkább elengedhetetlennek egy vállalkozás hosszú távú működéséhez. A bizonytalanság a vállalkozás kezdetekor jelentkezik élesen, míg a stressz konstansnak vehető, a kudarc lehetősége az összes döntés potenciális következményeként fenyeget. Nyilván, akik ezt nehezen, vagy rosszul élik meg, azoknak nem igazán javasolt napjainkban a vállalkozói létforma, mert akár az egészségük is rámehet...
 • Önállóság és kezdeményezőkészség: az üzleti döntések meghatározó hányada főszabályként korlátozott információbázison és „visszafordíthatatlanul" történik. Akik képtelenek gyakran, gyorsan és határozottan lényegi döntéseket hozni, nem igazán alkalmasak vállalkozónak. Még határozottabban: vállalkozóként kizárólag akkor nézünk hátra, ha múltbeli hibáinkból tanulni szeretnénk. A „mi lett volna, ha másként döntök" típusú gondolatok csak a kellemetlenségek fokozására alkalmasak.
 • Kreativitás és innovációs képesség: nem szabad elfelejtenünk, hogy igazából a sikeres vállalkozás alapköve, valamilyen új egyedi megoldás létrehozása, kidolgozása, adaptálása. Ezért az önálló gondolatokkal bíró emberek jobb esélyekkel indulnak... Megjegyzendő, hogy ez a jellemvonás már nem feltétlenül az öröklött kategóriában található, hanem „tanulható", vagy ha nem is tanulható, de bizonyos módszerekkel viszonylag hatékonyan fejleszthető.

Alapvető hiba szokott lenni, hogy a szakmai felkészültséget és a vállalkozói kompetenciákat összekeverik. Attól, hogy valaki jó kutató, oktató, vagy sportoló még egyáltalán nem biztos, hogy alkalmas vállalkozások indítására és működtetésére.

A szükséges tulajdonságok egy másik csoportját a menedzseri, üzleti képességek alkotják, amelyek inkább az eredményes operatív működtetéshez szükségesek. Természetesen már az ilyen tulajdonságok létét is érdemes mérlegelni, még a vállalkozási tevékenység megkezdése előtt. Ezen a területen olyan szerteágazó ismeretekre van szükség, mely egy átlagos kisvállalkozó számára elrettentő erővel bír: nem létezik, hogy egy személy az összes képesség birtokában legyen. Ezek jobbára tanulható képességek - tehát oktatják megfelelő intézményekben - másrészt akár a szakértelem hiányát pótolják az adott terület specializált tanácsadói is. Továbbá a már megszerzett munkahelyi rutin többek között pontosan ezeket a kompetenciákat bővíti folyamatosan, így az ilyen jellegű tudásbázis folyamatosan bővül. A legfontosabb tulajdonságoknak a következőket találtuk.

 • Menedzsment (működtetési) képességek: problémamegoldás, döntéshozatal, vezetési ismeretek, emberekkel való bánásmód, team-munkára való képesség, ellenőrzési rendszer kiépítése, munka- és teljesítmény-értékelési rendszer felállítása.
 • Marketing képességek: alapvető piaci ismeretek, piacbefolyásolás és a fogyasztók ismerete.
 • Pénzügyi képességek: alapvető pénzügyi ismeretek, finanszírozási lehetőségek, cash-flow elemzés.
 • Működési, technikai képességek: termék, szolgáltatás előállítás, technikai háttér ismerete, beszerzési források felkutatása.

A személyes tulajdonságokon belül is különösen fontos az utóbbi néhány évtizedben még jobban felértékelődött ún. kapcsolati tőke. Ezzel a rendkívül érdekes kérdéskörrel kapcsolatban komoly kutatások folynak, de jelen tananyagban még a konkrét definiálására sem vállalkoznánk (nyilván nem is ez a célunk). Nagyon praktikusan: minden egyes embert körülvesz a saját formális és informális kapcsolati hálója, amely személyenként eltérő. Értelemszerűen minél kiterjedtebb és minél sűrűbb az a háló, attól „nagyobb kapcsolati tőkét" jelent ez a birtokosa számára. (több minden tud elintézni, több lehetőséghez jut hozzá, több információ birtokosa stb.). Ez az induló vállalkozások esetén két dolgot eredményez. Egyrészt rövidebb távon már a kezdeti „önvizsgálat" során érdemes végiggondolni, hogy milyen kitüntetett fontosságú elemek vannak a saját hálónkban, amelyekre esetleg támaszkodhatunk a későbbiekben (versenyelőnyt jelenthetnek számunkra). Másrészt hosszabb távon tudatosan törekedni kell a kapcsolati hálónk folyamatos bővítésére. A vállalkozás indításánál kiemelt fontossággal bír a kapcsolatrendszerünk, mind a potenciális vevők, mind a partnerek, mind vevők, szállítók esetében.

Sportolóként, de különösen sportvezetőként általában az ember kiterjedt, ráadásul szakmai alapon (is) szerveződő kapcsolati hálóval bír. Ezért a saját sportágában indított vállalkozások esetében ilyen téren biztosan versenyelőnyökkel bír a „nem sportágból való" versenytársakkal szemben.

Látható, hogy napjaink vállalkozóinak számos különféle tulajdonsággal kell bírniuk, hogy hosszabb távon is működőképes és eredményes vállalkozásokat hozzanak létre. A kívánatos tulajdonságok megléte azonban csak szükséges, de nem elégséges feltétele az üzleti sikernek. Legalább ilyen fontos a vállalkozás megkezdésére történő alapos felkészülés, és a lehetőségek feltérképezése. Nem szabad elfelejtenünk: ahhoz, hogy piacra tudjunk lépni, (és ott is tudjunk maradni) alapjaiban véve semmi mást nem kell tennünk, mint valamiben jobbnak lennünk, mint a már ott tartózkodóak.