Skip navigation

Európai területi együttműködés (ETE)

Az Európai Unió pályázati rendszerében sajátos logikát követnek az ún. európai területi együttműködési programok. Az Európai Tanács állásfoglalása alapján a Közösség szárazföldi és tengeri határai számának növekedése és területének bővülése miatt fokozni kell a határmenti, a transznacionális és az interregionális együttműködéseket az Unióban. Az Interreg kezdeményezés tapasztalatai alapján az Unió harmadik kohéziós jelentése felhív a kiegyensúlyozott integrációt segítő politika folytatására az Európai Unió egész területén, a határon átnyúló együttműködés támogatásával. Az európai területi együttműködés célja, hogy közös helyi és regionális kezdeményezések által tovább erősödjön a határokon átnyúló együttműködés, a transznacionális és interregionális együttműködés.

Az Európai területi együttműködés támogatja az EU külső és belső határain átnyúló kezdeményezéseket, beleértve a tagjelölt országok térségeit is. Az Európai Területi Együttműködés három elemből épül fel:

 1. A határokon átnyúló együttműködésre: jogosult minden a NUTS 3 szintű, belső és egyes külső szárazföldi határok mentén, illetve a tengeri határok mentén fekvő, egymástól legfeljebb 150 km távolságra található régió. pl.: szerb-magyar, magyar-román konstrukciók (max. 150 km távolság)
 2. A transznacionális együttműködésre: minden régió jogosult, de a Bizottság, a tagállamokkal történt egyeztetés után, tizenhárom együttműködési térséget határozott meg. pl.: Central2020 Projekt, 13 együttműködési térséget határozott meg az EU.
 3. Az interregionális együttműködésre, hálózatépítésre, minden európai régió jogosult rá tapasztalatcserére: minden európai régió jogosult. A gyakorlatban ez a program Európát 4 blokkra osztja, és minden blokkból szükséges pályázót delegálni a konzorciumba. ugyanazt a problémát különféle módszerekkel kell kezelni

Közép-Európai transznacionális program

A programra minden non-profit jelleggel valamilyen közcélért tevékenykedő jogi személyiséggel rendelkező szervezet (közintézmények, hatóságok, civil szervezetek, stb.) valamint profitorientált cégek a "de minimis" elv alapján pályázhat. Legalább 3 partner a programtér legalább 3 országából (melyek közül legalább 1 EU tagállam) kell, hogy pályázzon. (Megjegyzés: A transznacionális programok eddigi tapasztalatai alapján a projektek átlagos partnerszáma 8-10 partner 4-5 országból.)

A program esetében érvényes a vezető partner elv, mely a következőket jelenti:

 • A projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét.
 • Feladata a pályázat készítésének és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordinációja.
 • Jogilag képviseli a projekt-partnereket a program felé (aláírja a támogatási szerződést a partnerek képviseletében)

A program átfogó célja a területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a versenyképesség növelése Közép-Európában. E célhoz négy prioritás kapcsolódik, melyek a következők:

 1. Az innováció és tudásfejlesztés
 2. Alacsony szén-dioxid kibocsájtású városok és régiók
 3. Környezetvédelem és kultúra
 4. Közlekedés és mobilitás

Duna Régió Transznacionális Program

Jogosult partnerek elsősorban közintézmények, "közjogi" intézmények, illetve a magánjog által szabályozott intézmények - bizonyos megkötésekkel. Minimális partnerszám: Legalább 3 partner a programtér legalább 3 országából (melyek közül legalább 1 EU tagállam).

A vezető partner elv itt is releváns, vagyis a projekt-partnerek egyike vállalja a vezető partner szerepét. Feladata a pályázat készítésének és a projekt végrehajtásának szakmai és pénzügyi koordinációja. Jogilag képviseli a projekt-partnereket a program felé. A projektek időtartama maximum 36 hónap.

Az igényelhető támogatásra vonatkozóan a felhívásban nem szerepel minimális és maximális projekt-méret. A tapasztalatok alapján a transznacionális projektek átlagos teljes költségvetése 1-2 millió euró között mozog. A támogatási intenzitás kapcsán fontos tudni, hogy 2007-2013 között a magyarországi partnerek a projekttel kapcsolatban felmerült költségeik 85 %-át igényelhették a pályázatban. A nyertes projektek magyar partnerei a 85% támogatás mellé 10% automatikus nemzeti társfinanszírozásban részesülnek. Ezáltal a hazai partnerekre 5% önerő-teher hárul.

A program célja a kohézió, a stabilitás és a versenyképesség erősítése a transznacionális együttműködés fokozásával, az integráció növelésével, valamint a fenntartható fejlődés biztosításával.

Négy pillér kapcsolódik a fenti átfogó célhoz, melyek az alábbiak:

 • A régiók elérhetősége
 • Környezetvédelem
 • A jólét növelése
 • A régió erősítése

Határon Átnyúló Együttműködési Programok

A programra alapvetően a következők pályázhatnak:

 • Köz- vagy magánjog alapján létrehozott non-profit szervezetek
 • Közhasznú/közcélú feladatok ellátásáért létesültek
 • Programterületen bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek
 • Nincs köztartozásuk

Kivétel: EGTC - Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC

Az előkészítés és a megvalósítás kapcsán közös szempontok érvényesítése elvárt a pályázóktól. Ilyenek a következők:

 • projektfejlesztés és kidolgozás (joint development)
 • megvalósítás (joint implementation)
 • projekt költségvetés (joint financing)
 • projekt menedzsment (joint project management)

A program célja a határmenti térség alapvető erősségeire építve közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében. Az átfogó célhoz két prioritási tengely kapcsolódik:

 • Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása
 • A társadalmi és gazdasági kohézió erősítése a határ menti térségben.