Skip navigation

Pályázatok elkészítése és benyújtása

Az előző alfejezetekben áttekintett Európai Uniós és hazai keretrendszer ismeretében célszerű elkezdeni a konkrét projektötletünkhöz illeszkedő pályázatok elkészítését. Természetesen több száz oldalnyi gyakorlati példa foglalkozik azzal, hogy a projektötlet és a pályázat helyes sorrendje mi. Ez alatt azt értük, hogy nem az a helyes sorrend, hogy egy pályázati felhívást meglátva egy-egy kreatív csoport a pályázati felhívásra „ráhúzva" kitalál egy olyan projektötletet, amire a pályázati felhívás megjelenése előtt nem is gondolt. A kívánatos sorrend az, hogy egy ötletgazda kitalál valami nagyon ígéretes dolgot, ami az ötlet minden tulajdonságát hordozza: burjánzik, nem világosak a keretei, nincs teljesen kidolgozva, nincsenek hozzá erőforrások rendelve stb. Ebből az ötletből ezt követően javasolt egy projektet lehatárolni, melynek eredményeképpen lesz egy konkrét, kezdő- és végpontokkal ellátott, pontosan átlátható projekt, amihez erőforrások is rendelhetőek. Ezen projekt finanszírozási forrásait kell megtalálni, melyek közül kiemelnénk, hogy csak egy lehetőség a pályázat, hiszen több más finanszírozási lehetőség is szóba jöhet.

De hol találjuk meg az aktuális pályázati kiírásokat? Értelemszerűen napjainkban a pályázati kiírások elektronikus formában érhetőek el. A közvetlen brüsszeli források elérhetőségét korábban megadtuk, a Széchenyi 2020 program pályázati kiírásai pedig a http://palyazat.gov.hu/ címen érhetőek el. Szintén lényeges, hogy általában minden pályázati rendszernek saját hivatalos oldala van, így egyértelműen kijelenthető alapszabály, hogy pályázatok feltételeiről minden esetben az adott konstrukcióhoz tartozó hivatalos oldalról informálódjunk! Az ott közzétett pályázati felhívás, útmutató, illetve a hozzátartozó közlemény a mérvadó! Mivel a gyakorlati tapasztalat az, hogy az egyes konkrét pályázathoz tartozó dokumentumok a pályázatkészítési időszak alatt változhatnak, ezért folyamatosan, napi szinten tájékozódjunk!

A 2014-2020 közötti programozási időszak hazai szabályozása a Támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5). korm. rendelet alapján történik.

Mivel jelen oktatási segédlet készítésének időpontjában a Széchenyi 2020 programhoz tartozó pályázati kiírások rendszere még nem ismert teljes részletességében, ezért a következőkben szükségszerűen arra támaszkodunk, amilyen információk rendelkezésre állnak. A pályázati kiírások általában két részből álltak, melyeket együttesen kell kezelni:

 • Pályázati Felhívás, amely az adott pályázatra specifikusan összeállított feltételrendszert jelenít meg;
 • Részletes Pályázati Útmutató, mely általánosságban gyűjti össze, hogy minek kell megfelelni, míg a Pályázati Felhívás specifikusan határozza meg, hogy mire is lehet pontosan támogatást igénybe venni.

Hasonlóan két dokumentum testesíti meg a pályázati kiírást az Európai Területi Együttműködés rendszerében, melyeket szintén együtt kell kezelni és figyelembe venni:

 • Pályázati Felhívás: az adott pályázatra specifikusan összeállított feltételrendszert jelenít meg;
 • Pályázók Kézikönyve: a teljes programozási periódusra vonatkozik. (A pályázáshoz szükséges összes feltételt - az irányadó jogszabályok rendelkezésein felül - speciális feltételeit együttesen határozzák meg.

Minden pályázathoz tartozó dokumentumcsomag tartalmazza azt a kritériumrendszert, ami alapján a bírálók a benyújtott pályázatról eldöntik, hogy az támogatásra érdemes-e vagy sem. Értelemszerűen ezen a kritériumrendszer szerint kell összeállítani a pályázatunkat is. Mindenekelőtt el kell végezni az ún. jogosultsági vizsgálatot, ami gyakorlatilag egyfajta „nulladik lépés" az előtt, hogy a klasszikus értelemben vett pályázatírási tevékenységet elkezdjük:

 • Értékelési előfeltételek: fontos, hogy a kiírás egyezzen a célunkkal
 • Mennyire stabil a cég, mennyire van jó helyen a pénz? el tudja-e bírni a cég az adott mennyiségű pénzt?
 • Mi lesz, ha lehívja az adott támogatást?
 • Speciális kritériumoknak való megfelelés, speciális projektek
 • Horizontális szempontok: az uniónak egységesen kell biztosítani az esélyegyenlőséget. (Ez a feltétel nem kedvelt a pályázók körében.)

Befogadási kritériumok

 • Határidő
 • Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást!
 • A támogatást igénylő a Pályázati Felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik!
  Pályázók köre: adminisztratív feltételek: azok nem pályázhatnak, akik nem érték el az 1 főt egy gt esetén, egy adott pályázó nem egy összegben kapja meg a támogatást, ezzel biztosítsa a jogszerű gazdálkodást
 • Megfelelő formában! A projekt adatlap az adott pályázati kiíráshoz közzétett kitöltő programmal került elkészítésre.

Döntési típusok:

 1. a projektjavaslat támogatására
 2. a projektjavaslat feltételekkel vagy csökkentett összköltséggel történő támogatására, vagy
 3. a projektjavaslat elutasítására.

A döntésről a közreműködő szervezet tájékoztatja a támogatást igénylőt. A közreműködő szervezet döntésről szóló tájékoztatása tartalmazza a projektjavaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatása esetén a kifogás benyújtásának lehetőségét, módját.

A pályázat a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége, amelyek alapját képezik a pályázó, illetve a projekt bírálatának. Pályázat alatt klasszikusan a projekt adatlapot és az esetlegesen szükséges alátámasztó dokumentumokat (mellékleteket) értjük. A projekt adatlap tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum kitöltése a pályázó feladata. A Projekt adatlap kitöltése Széchenyi2020 program keretében rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.palyazat.gov.hu honlapról. A program lehetővé teszi a Projekt adatlap elektronikus kitöltését, elektronikus beküldését és adathordozóra mentését.

Adatlap típusok:

 • Széchenyi2020 elektronikus adatlap
 • Word (Microsoft Office Word dokumenum)
 • Excel (Microsoft Office Excel dokumentum)

"Kitérő" adatlap típusok:

A pályázati adatlapok felépítése általánosságban:

 1. Támogatási konstrukció megjelölése
 2. A projektösszegző adatai
 3. A pályázó adatai
 4. A pályázó bemutatása
 5. A pályázó egyéb projektjei
 6. A projekt adatai
 7. Nyilvánosság és tájékoztatás
 8. Fenntarthatóság
 9. Esélyegyenlőség érvényesülése
 10. Környezet fenntarthatóság

Alátámasztó dokumentumok, mellékletek: a pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a pályázat elbírálását megalapozó dokumentumok. Lehetnek (pályázati konstrukció függvényében):

 • aláírási címpéldány (közjegyző által hitelesített);
 • egyszerűsített éves beszámoló (mérleg + eredménykimutatás);
 • árajánlatok;
 • költségvetés - xls formátumban;
 • költségvetés szöveges indoklása - doc formátumban
 • Megvalósíthatósági Tanulmány;
 • CV-k (azaz önéletrajzok);
 • együttműködési megállapodás (Konzorciális forma);
 • egyéb alátámasztó dokumentumok, pl. nyilatkozatok, építészeti tervek, engedélyek, hatósági igazolások, stb..

Horizontális szempontok

Az Európai Unió támogatásait meghatározott prioritásokhoz, elérendő célokhoz köti, és ezekhez igazodva hirdet meg különböző programokat, pályázatokat. Léteznek azonban olyan további alapelvek, amelyeket minden tevékenység esetén szem előtt tart. Ezeket horizontális alapelveknek nevezik. Az EU átfogó és specifikus elveit horizontális alapelvek egészítik ki, melyet mindenegyes cél megvalósításánál érvényesíteni kell.

Horizontális alapelvek Magyarország területén:

 • Környezeti fenntarthatóság
 • Esélyegyenlőség

Környezeti fenntarthatóság:

Az Európai Unió Bizottsága, valamint a Magyar Kormány rendelkezései alapján minden projektet úgy kell megvalósítani, hogy az a fenntartható fejlődést, ezen belül a környezet védelmet és állapotának javítását előmozdítsa. Mind a tervezés, mind a megvalósítás és fenntartás időszakában, és szinte az összes vállalt szempont érvényesítése során a következő célokat kell szem előtt tartani:

 1. Természetes térszerkezet megőrzése
 2. Természeti erőforrások megőrzése
 3. Jó környezet- és egészség állapot megőrzése (károsodások elkerülése)
 4. Közösségek megőrzése (társadalmi felelősségvállalás)

Esélyegyenlőség

Az Európai Unió fejlesztési támogatásai során külön figyelmet fordít az esélyegyenlőség érvényesítésére. Ennek megfelelően a Széchenyi2020 program keretében megvalósítandó minden projektnek hozzá kell járulnia az esélyegyenlőség biztosításához, a megfogalmazott esélyegyenlőségi célokhoz, azaz az esélyegyenlőség erősítéséhez - különös tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőség, valamint a romák és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének erősítéséhez.

Fő esélyegyenlőségi területek:

 1. Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése
 2. A nemek közötti egyenlőség erősítése
 3. Fogyatékos személyek életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása
 4. Roma emberek életminőségének és munkaerő piaci esélyeinek javítása
 5. 68/2001 EK rendelet alapján hátrányos helyzetű munkavállalók esélyeinek javítása