Skip navigation

2.3. Összefoglalás

A világ megismerése, megtapasztalása a ló és a lovardai környezet segítségével amellett, hogy illeszkedik társadalmunk hagyományaiba, lehetőséget teremt az értékteremtésre az értékek közvetítése és az értékek formálása által. Az értékteremtés által a lovasterápia hatékony lehetőségeket teremt a különböző fogyatékosságokkal rendelkező emberek életminőségének javítására, a közösség megtapasztalására, egész-ségének megőrzésére, művelődésre és a transzcendentalitás megélésére.

Az ember önmegvalósításához, identitásának megéléséhez szüksége van a „nyitott létezés”-re, amely által befogadja az egyén környezetének tapasztalatait. Nyitottsága egy állandó tanulási folyamatot is jelent, s ezen tanulási folyamatok közben lesznek biztosítva azok az ingerek, érzések, kapcsolódások, tapasztalatok, gondolatok, melyek az egyén életminőségét meghatározzák. A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna által is megvalósítható tanulási folyamatok: cselekvéses, tapasztaló tanulás; tudásbővítés, fogalomtanulás; problémamegoldás, felfedező tanulás; folyamatfelismerés, fejlődés-tanulás; gyakorlás, automatizáló tanulás; tanulásszervezés, stratégia-tanulás; értékátadás, identitás-tanulás; kreatív önkifejezés, alkotó tanulás; interperszonális kapcsolat-tanulás.

Közösségek létezése meghatározó jelentőségű a szocializáció szempontjából. A környezethez való alkalmazkodásnak túlélési értéke is van, tehát lényegénél fogva széles értelemben vett tanulás. A társas kapcsolatokat a gyerekek, fiatalok megtapasztalhatják a lovak viselkedésének megfigyelése, illetve a lovakkal való munka során. A ló gondozása, lovaglása, a közös rendezvények, versenyek által kialakul egy közösség, melynek a ló is szerves része. A közösen megélt tapasztalatok révén a sajátos nevelési igényű személyek nyitottabbá válnak a szociális kapcsolatokra.

A modern orvostudomány újabb kutatásai már kiemelik, hogy az egészség nem a betegség hiánya, több, más: a testi, a szellemi, a szociális jóllét állapota, amitől nincsen nagyon messze már az egész-ség szélesebb: morális és intellektuális jóllétként, épségként való értelmezése sem, melyben a jól-lét az egész ember épségét, egészségét jelenti. A lovasterápia is lehetőséget nyújt az egész-ember gyógyítására, segíti az önmegismeréshez és az önmegvalósításhoz szükséges képességek fejlődését. A lovasterápia feladatai, játékai, gyakorlatai által fejleszthető tanulási képességek: kognitív képességek, kommunikációs képességek, motoros és orientációs képességek, kreatív képességek és szociális képességek.

Az ember úgy van megalkotva, hogy csak akkor lehet képes egyáltalán az életre, ha megismeri a környezetét, ha tapasztalatot tud szerezni a világról. Életének szolgálatára alkalmassá tett környezetét nevezzük kultúrának. A személyes világtudat kialakulásának alapvető feltétele, hogy a különböző korok és jelenünk meghatározó értékrendjeit, eszméit, világnézeteit, vallásait a tanulók/egyének kellő alapossággal megismerjék, megvitassák. A ló szimbolikája, szerepe, története a magyar nép történelmét, hiedelemvilágát gazdagon átszövi, ezáltal lehetőséget teremt arra, hogy sajátos értékekkel, hiedelmekkel ismertessenek meg.

A létezés céljának, értelmének keresése, megválaszolása szükséges minden egyén egyensúlyi állapotának megtalálásához, és ebből következően a pozitív szociális magatartás kialakulásához. A sérült egyén szükséglete is a transzcendentális szükséglet, mert a szociális, lelki (spirituális) szükségletek hiánya az egyén negatív magatartását okozhatja. Az Én-Te viszony, a kölcsönösség megélése ló és lovasa között létrehozhatja a találkozást, mely által az ember „rásejt” a létre, mely rásejtés transzcendentális tapasztalat.

A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna foglalkozások személyi és tárgyi feltételei között szerepel a szakmai team létrehozása, a terápiás ló, illetve a megfelelő lovaglási hely, - esetenként speciális - felszerelések és szolgáltató helyiségek biztosítása. Emellett szükségesek a lovasterápiával kapcsolatos dokumentációk is (pl.: orvosi javaslat, szülői nyilatkozat, fejlesztési terv, mérések). A tanulási képességek szerint csoportosított eszközök és játékok a gyógypedagógiai munka eszköztárával és módszereivel megegyeznek, kiegészítve a ló által nyújtott speciális lehetőségekkel.