Skip navigation

Felhasznált irodalom

Aknai Katalin (2010): A fogyatékosság jelensége a művészettörténetben. In: Zászkaliczky P. és Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 599-608.

Ayres, Anne Jean (1999a): A terápiás beavatkozás általános elvei és módszerei. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 6-22.

Ayres, Anne Jean (1999b): A szenzoros integráció és a gyermek. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 33-51.

Bábosik I. – Borosán L. – Hunyady Gy-né – M. Nádasi M. – Schaffhauser F. (2011): Pedagógia az iskolában. A szociális életképesség megalapozása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.      

Bárdos Katalin (1999): A szenzomotoros terápiás módszer mint az analitikusan orientált pszichoterápia eszköze. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 83-92.             

Bleidick, Ulrich (1996): Az akadályozottak nevelésének antropológiai aspektusai. In: Gaál Éva (szerk., 1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest. 7-18.

Borbély Szilárd (2010): A fogyatékosság jelensége az irodalomtudományban. In: Zászkaliczky P. - Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 537-561.

Bozori Gabriella (2002): Lovasterápia – Gondolatok és vázlatok a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna témaköréből. Polu-Press Kkt., Székesfehérvár.

Bozori Gabriella (2011): A gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, mint a gyógypedagógiai terápiák egyfajta lehetősége. ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar, Szakdolgozat, Budapest.   

Csányi Yvonne (1983): Hallásérültek integrált oktatása. Gyógypedagógiai Szemle, 11, 4, 260-269.

Csányi Yvonne (1995): Integrált fejlesztés a kutatás szintjén. In: Csányi Yvonne (szerk.): Együttnevelés - speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest. 22-28.

Csányi Yvonne (2001): Különtámogatás: szegregáltan vagy integráltan. Trendek külföldön és Magyarországon. Educatio, 2. 232-243.

Csíkszentmihályi Mihály (2011): A fejlődés útjai. Nyitott Könyvműhely, Budapest.

Dill, Erhard (1996): Az új világkép hatása a gyógypedagógiai tevékenységre. In: Gaál Éva (szerk., 1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest. 55-60.                             

Eliade, Mircea (1976): Initiation, rites, societes secretes.   Gallimard, Paris.                               

Eliade, Mircea (1996): A szent és a profán – A vallás lényegéről. Európa Könyvkiadó, Budapest.

Haeberlin, Urs (1996): Gyógypedagógia és emberkép. In: Gaál Éva (szerk., 1996): Emberkép gyógypedagógusoknak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest. 34-54.

Hamvas Béla (1995): Scientia sacra I. Medio Kiadó, Budapest.

Henning, Rey (1995): Integrált oktatás – bevezetés a közösségbe. In: Csányi Yvonne (szerk.): Együttnevelés - speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest. 125-131.       

Héjj Andreas: Egyetem, begyetem, tengertánc – Vissza a kliensközpontú egyetemhez. In: Klein Sándor (szerk.): Tanulni jó. Egy pszichológus a pedagógiáról. Edge 2000, Budapest. 525-547.

Jászberényi Márta (2007): Tájékoztató füzet az óvodás korú (3-6 éves) gyermekek szenzomotoros integrációjának vizsgálatához. Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány, Budapest. On-line megtekintés:

http://www.fszk.hu/opi/kiadvanyok/szakszolgalati-fuzetek/tajekoztato_fuzet.pdf 2015.05.10.

Karasszon István (2010): A fogyatékosság jelensége a teológiában. In: Zászkaliczky P. és Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 503-515.

Kelemen Gábor (2010): A fogyatékosság jelensége a pszichiátriában. In: Zászkaliczky P. és Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 121-141.

Kiesling, Ulla (2014): Szenzoros integrációs terápia mint dialógus. Megértés, tanulás és fejlesztés a harmonikus fejlődés érdekében. Medicina Könyvkiadó ZRT., Budapest.

Kováts-Németh Mária (2010): Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius Kft., Pécs.

Kováts-Németh Mária (2013): A szemléletváltás szükségessége a társadalomban és az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 63. 11-12. sz. 98-101.

Könczei György és Zsolnai László (2010): A fogyatékosság jelensége a közgazdaság-tudományban. In: Zászkaliczky P. és Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 345-369.

Lányiné Engelmayer Ágnes (1995): A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára. In: Csányi Yvonne (szerk.): Együttnevelés - speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest. 11-21.

Lányiné Engelmayer Ágnes és Marton K. (1991): Értelmi fogyatékosok szociális teljesítményeinek vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Lányiné Engelmayer Ágnes (2014): Változásban a pszichológiai és gyógypedagógiai diagnosztika. Neveléstudomány: oktatás – kutatás – innováció. 2. 3. sz. 33-52.

Lányiné Engelmayer Ágnes és Takács Katalin (2010): A fogyatékosság jelensége a pszichológiában. In: Zászkaliczky Péter és Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 233-269.

Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

Mesterházi Zsuzsa (2006): A tudományfejlődés szakaszai. In: Hoffmann Judit (2006, szerk.): Gyógypedagógia szöveggyűjtemény. Comenius Kft., Pécs. 89-98.

Mesterházi Zsuzsa (2010): A gyógypedagógia elméletképzésének főbb irányai. In: Zászkaliczky P. - Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 15-67.

Mede Perla (2009): Az alternatív pedagógiák mint esély és kihívás az értelmileg akadályozottak gyógypedagógiájában. Gyógypedagógiai Szemle, 37. 2-3. sz. 129-140.                                                                          

Nagy József (2002): XXI. sz. és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.                       

Neisser, Ulrich (1984): Megismerés és valóság. Gondolat, Budapest.

Németh András (2000): A reformpedagógia aktualitása a gyermek évszázadának utolsó évtizedében. In: Pukánszky Béla (2000, szerk.): A gyermek évszázada. Osiris Kiadó, Budapest. 135-148.

Németh András és Pirka Veronika (2013, szerk.): Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. Gondolat Kiadó, Budapest.

Ormándi János (2010): A XXI. század társadalmi elvárásai a pedagógusokkal szemben. Fejlesztő Pedagógia, 21. 1. sz. 45-50.

Perlusz Andrea (1998): A hallássérült gyermekek hazai integrált nevelése-oktatása, különös tekintettel az integrált nevelést befolyásoló tényezőkre. BGGYTF, Kandidátusi disszertáció, Kézirat, Budapest.

Pukánszky Béla és Zsolnai Anikó (szerk., 1998): Pedagógiák az ezredfordulón. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

Pukánszky Béla (2000): A gyermek évszázadának hajnalán. In: Pukánszky Béla (2000, szerk.): A gyermek évszázada. Osiris Kiadó, Budapest. 9-20.

Radványi Katalin (2010): Érzékelés, észlelés, integráció. Kükelhaus élménykertje. Gyógypedagógiai Szemle, 38. 2. sz. 145-154. 

Reményi Tamás, Rega Schaefgen és Gereben Ferencné (2014): Szenzoros integrációs terápiák alkalmazása a gyógypedagógiai fejlesztő munka gyakorlatában (1. rész). Gyógypedagógiai Szemle, XLII. 4. sz. 293-305.

Réthy Endréné (2002a): Integrációs törekvések Európában. In: Bábosik I. – Kárpáti A. (szerk.): Összehasonlító pedagógia.  A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. BIP, Budapest. 314-332.

Réthy Endréné (2002b): A speciális szükségletű gyermekek nevelése, oktatása Európában. Az integráció és inklúzió elméleti és gyakorlati kérdései. Magyar Pedagógia, 102. 3. sz. 281-300.

Réthy Endréné (2007): Integráció, inkluzió Európában. In: Bábosik István és Torgyik Judit (Szerk.): Pedagógusmesterség az Európai Unióban. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest. 217-234.

Réthy Endréné (2013): Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. Comenius Oktató és Kiadó Kft., Pécs.

Salné Lengyel Mária és Kőpatakiné Mészáros M. (2001): Az együttnevelés jelenlegi helyzete. Fejlesztő Pedagógia, 12. 3. sz. 11-17.

Schaffhauser Franz (2010): A fogyatékosság jelensége a neveléstudományban. In: Zászkaliczky P. és Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 207-233.

Szabó Mariann (2012): A Floor Time terápia. Fejlesztő Pedagógia, 23. 4-5. sz. 88-95.              

Szvatkó Anna (1999a): Bevezetés a szenzoros integrációs terápia szemléletébe. In: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 51-57.

Szvatkó Anna (1999b): Kiegészítő szempontok a szenzoros integráció diagnosztikájához. In.: Szvatkó Anna és Varga Izabella (szerk., 1999): Szenzoros integrációs terápiák. Tanfolyami segédanyag, kézirat, Budapest. 67-71.

Szvatkó Anna (2009): Hiszen ez játék! Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben. In: M. Tamás Márta (2009, szerk.): Fejlesztőpedagógia, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 123-145.

Szvatkó Anna (2012): A szenzoros integrációs terápiák és a gyógypedagógiai fejlesztés. In: Gordosné Szabó Anna (2012, szerk.): Gyógyító pedagógia – Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest.           475-495.        

Terhorst, Gabi (2001): A szenzoros integráció fejlesztése gyógypedagógiai lovaglás és voltizsálás által. Hírlevél, 3. 2. sz. 1-3.        

Vekerdy Tamás (2012): Mi a nevelés? In: Klein Sándor (szerk.): Tanulni jó. Egy pszichológus a pedagógiáról. Edge 2000, Budapest. 9-12.

Verdes Tamás és Zászkalicky Péter (2010): A fogyatékosság jelensége a filozófiai antroplógiában. In: Zászkaliczky P. - Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 441-473.          

Zalay Szabolcs (2012): A tanulás örömének alternatívája. In: Klein Sándor (szerk.): Tanulni jó. Egy pszichológus a pedagógiáról. Edge 2000, Budapest. 505-521.

Zentai Gabriella és Józsa Krisztián (2014): Óvodás gyermekek gondolkodási képességének fejlesztése: egy fejlesztő program módszerei és eredményei. Fejlesztő Pedagógia, 25. 3. sz. 9-13.