Skip navigation

Bevezető

A nemzetközi tendenciákhoz hasonlóan az 1990-es évektől hazánkban is egyre népszerűbbek az állatasszisztált foglalkozások a pedagógia, az egészségügy és a szociális szféra területén, egyre több – különböző területen dolgozó – szakember érdeklődik a téma iránt. Felmerült az igény arra, hogy az állatasszisztált terápiáknak az elméleti alapjait keressük, gyakorlati kereteit tisztázzuk, s beleillesszük a pedagógiai/gyógypedagógiai gondolkodásba. A kutyával asszisztált foglalkozások és a lovasterápia területein hiánypótló munkánk egyik célja, hogy az elméleti és gyakorlati alapok áttekintése, összefoglalása mellett, azok továbbgondolására, kiegészítésére, újabb gyakorlati elemek beillesztésére ösztönözze az érdeklődő hallgatókat, szakembereket.

A gyógypedagógiai rendszerben való gondolkodáshoz, s e rendszerben az állatasszisztált terápiák helyének megtalálásához szükséges a határtudományokkal való kapcsolódási pontok bemutatása is. A tananyag elméleti alapjainak a keresésénél és a lovasterápia gyakorlati megvalósulási lehetőséginél ezért kitérünk az inkluzív pedagógiai szemléletre hatást gyakorló területekre is (pl.: holisztikus pedagógia, szenzoros integráció, kultúra, transzcendentalitás). A tananyag másik célja tehát, hogy egy tágan értelmezett inkluzív pedagógiai rendszerbe elhelyezze a kutyával asszisztált foglalkozásokat és a lovasterápiát (1. fejezet).

Munkánk betekintést nyújt a lovasterápia ágain belül a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területére alapvető ismeretek átadásával. Bővebben vizsgáljuk a tanulási folyamatok és a tanulási képességek szempontjából a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna lehetőségeit, mivel ezzel szervesen kapcsolható a gyógypedagógus hallgatók képzési és kimeneteli követelményeihez (2. fejezet). A szerzők nem vállalják fel a lovasterápia szakmai kérdéseinek kifejtését, hatékonyságának bizonyítását, illetve a lovasterapeutává való képzést, mert ezeknek a területeknek a kifejtése speciális képzést igényel. A Magyar Lovasterápia Szövetség szervezésében, gyógypedagógus/gyógytornász/pszichológus alapdiplomával, továbbá lovaglási tudással bírók részére a magas szintű elméleti és gyakorlati követelményeket támasztó képzések folyamatosan indulnak. Jelen tananyagnak a célja, egy a gyakorlatban is alkalmazható gondolkodásmód, szemlélet bemutatása, átadása a lovasterápia ismertetésén keresztül. Ezen ismeretek elsajátítása révén a hallgató közelebb kerülhet az inkluzív pedagógiai szemlélet megértéséhez és megvalósításához. Ezáltal érzékennyé válhat arra, hogy saját lehetőségeinek és motivációjának ismeretében keresse e szemléletmód megvalósításának egyéb alternatív lehetőségeit is a terápiák színes világában.

A kutyával asszisztált foglalkozások tananyaga ezen kívül betekintést nyújt a kutya és az ember kapcsolatának történetébe, áttekinti a közöttünk és a kutyák között megfigyelhető viselkedési párhuzamokat, melyek alapját képezik a kutya aktív és kompetens részvételének az egészségmegőrző, terápiás és fejlesztő fogalakozásokon (3. fejezet). A foglalkozások szervezése, tartása komoly team munka, a pedagógia területén történő alkalmazása esetén a team vezetője a (gyógy)pedagógus. A tananyag célja, hogy erre a vezetői szerepre és az ezzel járó felelősségre széles körű ismeretekkel és a gyakorlati munka megismerésével felkészítse a hallgatókat.

A hallgatók a tananyag segítségével ismereteket szereznek a segítő kutyák csoportjairól, kiképzésük, vizsgáztatásuk és alkalmazásuk törvényi hátteréről, különös tekintettel a terápiás kutyákra (4. fejezet). Megismerik az állatasszisztált foglalkozások közül a kutyával támogatott forma változatait, alkalmazhatóságukat, a segítségükkel megcélozható fejlesztési területeket és reális fejlesztési lehetőségeket. A tananyag segítségével a hallgató – építve a gyógypedagógus-képzése során szerzett ismereteire - felkészül a team munkájára, megismeri a teamet alkotó szakemberek csoportjait, a hatékony munka érdekében azok kompetenciáit és feladatait, a munkafolyamat szervezése, tervezése és értékelése során rá és a team tagjaira váró feladatokat. Ismereteket szerez a gyakorlati munka területéről, a foglakozások és az azokon alkalmazható feladatok tervezéséről és a foglalkozások vezetéséről, szem előtt tartva a lehetséges célcsoportok sokszínűségét (5-9.fejezet).

A tananyag feldolgozása, elsajátítása során a hallgatók feladata az aktív, elemző együttműködés, az önellenőrző és tesztkérdések megoldása, illetve a tananyag végén jelölt gyakorlati, tervező munka megvalósítása a megadott paraméterek szerint.

A tananyag elsajátítása mellett mindenképpen javasoljuk a gyakorlati munkába való betekintést, hospitálást.

1997-ben a Magyar Lovasterápia Szövetség Alalpítvány (MLTSZ) és a 27/2009 (XII.3) SZMM rendelet alapján létrejött Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség Egyesület (MATESZE) létrejöttével elindult a lovasterápia, illetve a segítő kutyák és alkalmazóik helyzetének rendeződése. A folyamat azonban nem zárult le, a fejlődéssel együtt jár, hogy újabb megoldásra váró feladatokat kell a terület iránt elhivatottságot, felelősséget érző szakembereknek megoldaniuk a törvényi szabályozás, a módszertan, a mérés, stb. terén. A tananyag segítségével reális képet kívánunk kialakítani az állatasszisztált foglalkozások alkalmazhatóságáról és az abban részt vevő minden tag munkájáról a biztonságos, etikus és hatékony munka érdekében.