Skip navigation

5.1.3. A csoportvezető

A csoportvezető - az állatasszisztált foglalkozásokat igénybe vevő intézmény, illetve az alkalmazó célcsoport típusától függően - különböző végzettségű szakember lehet, többek között tanító, tanár, gyógypedagógus, kutyásterápiás fejlesztő szakember (Kaposvári Egyetem, 2015), kisgyermekgondozó, gyógytornász, konduktor, pszichológus, pszichiáter, szociális munkás, stb.

Feladatai, a vele szembeni követelmények közül jelen esetben csak arra fókuszálunk, amelyek az adott foglalkozás szempontjából relevánsak, de nem térünk ki – a tananyag jellege és korlátai miatt - az adott végzettségek képzési és kimeneti követelményeiben, illetve az adott szakemberek munkaköri leírásaiban rögzítettekre, azokat alapvető elvárásként kezeljük.

 

A csoportvezető alapvető feladatai esetünkben a következőek.

- A csoportvezető felel a célcsoport tagjaiért.

- Ismeri a rábízott célcsoport tagjait, a tagok állapotát, fejleszthetőségét, ezeket figyelembe véve végzi munkáját.

- A foglalkozások megkezdése előtt beszerzi a szülőktől a szükséges engedélyeket. Annak tartalmát egyezteti a felvezetővel.

- Előzetes felmérést készít a foglalkozások megkezdése előtt.

- Fejlesztési tervet készít az adott szakma elvárásai szerint a teljes csoportra és/vagy a csoport tagjai számára egyénenként. Ebben megjelöl rövid és hosszú távú célokat, módszereket, munkaformákat. Ezeket szükség esetén módosítja is.

- A fejlesztéssel kapcsolatos információk azon részét, melyek relevánsak a foglalkozások tervezése szempontjából, megosztja a felvezetővel.

- Együttműködik a team tagjaival is a tervezés, a kivitelezés és az értékelés során is, abban a célcsoport érdekében vezető, irányító szerepet is vállal.

- Tervezi, vezeti, értékeli a foglalkozások pedagógiai részét, ennek során mindvégig képviseli a célcsoport érdekeit.

- A célokat, feladatokat megbeszéli a team tagjaival.

- A hatékony és biztonságos munka érdekében alapfokon tájékozott a terápiás kutyával, a párossal, azok kompetenciáival, a tőlük elvárható teljesítménnyel, a velük szemben jogosan támasztható igényekkel kapcsolatban is. Ezekre – a hatékony és biztonságos munka érdekében - szükség esetén fel is hívja a felvezető figyelmét.

- A foglalkozások során elsődlegesen a célcsoport tagjaival, illetve a felvezetővel lép interakcióba. Amennyiben azonban a foglakozáson közvetlen segítők is tevékenykednek, akkor az ő koordinálásuk is az ő feladata. A közvetetten a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel való kapcsolattartás is az ő feladatai közé tartozik.

A fenti kapcsolatrendszert részben módosulhat, ha a felvezető rendelkezik az adott célcsoport vezetéséhez megfelelő végzettséggel. Ekkor a felvezető a csoportvezető feladatait egy személyben is elláthatja (5.6. ábra)

5.6. ábra. A teamen belüli kapcsolatrendszer abban az esetben, amikor a felvezető és a csoportvezető egy személy.