Skip navigation

II.2.2. A kapuőr fogalmának kialakulása

 Kurt Lewin fogalmat alkot

Kurt Lewin amerikai-német pszichológus különféle csoportok dinamikus interakcióját kutatva 1947-ben dolgozta ki a kapuőr (gatekeeper) fogalmát, amely később kulcsfogalomnak bizonyult a kommunikációtudományban. Lewin azonban még nem a médiával kapcsolatban használta a kifejezést, hanem a táplálkozási szokások megváltoztatásához kapcsolódó, a csoport egészét érintő döntések, illetőleg a döntést hozó személy jelölésére. Lewin az iowai háziasszonyt hasonlította a kapuőrhöz, hiszen az élelmiszerbolt sorai között sétálva ő dönti el, mi kerüljön a családi asztalra.[1]

Kurt Lewin

(Kép forrása: http://www.greatthoughtstreasury.com/author/kurt-lewin)

David Manning White kapuőr-vizsgálata

Lewin fogalmát ő alkalmazta a médiára. Az ő meglátása az volt, hogy amiképpen a háziasszonyok, mint kapuőrök eldöntik, milyen táplálék jut el a család asztalára, úgy a hírszerkesztők is eldöntik, milyen hírek jutnak el a nagyközönséghez.

White 1950-ben egy amerikai kisváros sajtószerkesztőségének munkáját figyelte meg. A telegráf-szerkesztők munkáját elemezte, akik a táviratok formájában beérkező közlemények között válogattak. Tanulmánya azt a döntési folyamatot vizsgálta, ahogyan a hír az ellátótól a fogyasztóig terjed a „kapuőr” szűrőjén keresztül. Arra következtet, hogy a hírtörténetek kiválasztása „meglehetősen szubjektív”, és a telegráf-szerkesztő személyes tapasztalathalmazán alapszik. Ebből következően visszautasítja a megállapítást, hogy a média objektív.[2]

 

 Bruce Westley és Malcolm S. MacLean tanulmánya

Ők már differenciáltabban látják a tömegkommunikációs viszont. Míg White adottságként elfogadta, hogy a hírek eljutnak a kapuőrökhöz, Westley és MacLean azt is vizsgálták, hogyan történik ez. Úgy vélték, a külvilágból jövő információk először a kommunikátorok szűrőjén mennek át, és a kapuőrök már a második szűrőt jelentik. A kommunikátor náluk egy tömegkommunikáción kívüli személy vagy rendszer. E kommunikátor saját érdekeinek megfelelően, illetve az általa képviselt érdekcsoportok szándéka szerint szelektál a külvilágról szerzett észleletei között, majd a kiválasztott információkat eljuttatja a kapuőröknek.

E modell értelmében a kapuőrök a tömegkommunikációs szervezet tagjai, akik részben önállóan is észlelik a külvilágot, részben pedig szelektálnak a kommunikátortól kapott információk között, de végeredményben csak közvetítő szerepet játszanak. A kapuőr a közönség szükségleteinek megfelelően válogat a továbbítandó, közvetítendő információk között.[3]

 

Westley és MacLean modellje


[1] Horányi Özséb - Szabó Levente: A kommunikáció ágenséről. In: Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció. AKI-Typotex, Budapest, 2006. 184. old.

[2] Horányi Özséb - Szabó Levente: A kommunikáció ágenséről. In: Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció. AKI-Typotex, Budapest, 2006. 185. old.

[3] Dr. Forgó Sándor: Kommunikációelmélet − Kommunikációs ismeretek. E-learning tananyag. http://forgos.ektf.hu/wp-content/tananyagok/fs_komm_egyetemi/obj/ie_0001_0_0_0/0001_0_0_0.htm