Skip navigation

X.1.1. A látás és a képek természete

A látás fogalma alatt többnyire a vizuális információ feldolgozását értjük, amelynek fő célja a tárgyak azonosítása, és azok közvetlenül nem észlelhető tulajdonságainak felismerése, illetve a cselekvés vezérlése. A látás folyamatában két szervünk játszik kulcsfontosságú szerepet: a szem, amely számára a fény közvetíti az információt, és az agy, ahol ezek az információk feldolgozásra kerülnek. A képelméletek egyik klasszikusának számító W. J. Thomas Mitchell megkülönböztet vizuális, verbális és mentális képeket,[1] a médiakutató képzőművész, Antik Sándor pedig fizikai, élettani és mentális természetűekre osztja fel őket.[2]

a) Biológiai vagy élettani természetű képek

  • Egy biológiai lény általérzékelt alak-, és színképzetek
  • Biológiailag determinált retinális képek és ennek biológiailag kódolt változatai
  • Tulajdonképpen a befogadott és feldolgozott látványról van szó, amelyet a látásra képes élőlények érzékelnek jártukban-keltükben szemük és agyuk segítségével

b) Mentális természetű képek

  • Olyan értelmi, észbeli, elképzelt képek, amelyeket az agyunkban alkotunk az elménk és a fantáziánk segítségével.
  • Horányi Özséb szerint ezek a megismerő tevékenység erőterében, a fogalomalkotással azonos értékű folyamat eredményeként jönnek létre.[3]

c) Fizikai természetű képek

  • Egy fényjelenség vagy fényképződmény lenyomatai
  • A fizikai kép legismertebb példája a fénykép, amely a valóság fizikai lenyomataként jön létre.
  • Tág értelemben véve ide sorolható minden ember alkotta kép, amely valamilyen külső hordozóra kerül, legyen az vászon, papír, monitor, stb. Tehát a televízióban, tableten, okostelefon kijelzőjén, vagy kivetítve látott képek is.
  • A média térnyerésével ezeknek a száma sokasodott meg soha nem látott módon az átlagember mindennapjaiban.


[1] Mitchell, W. T. : Mi a kép? In: Bacsó Béla (szerk.) Kép, fenomén, valóság. Budapest, Kijárat Kiadó, 1997.

[2] Antik Sándor: Vizuális megismerés és kommunikáció. Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó, 2010.10. old.

[3] Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia: A kép szócikk. http://ktnye.communicatio.hu/index.php?title=K%C3%A9p