Skip navigation

IX.2.1. A médiaszabályozás jogforrásai és dokumentumai

A demokratikus országokban nincs cenzúra, ám a sajtó működését valamilyen módon mindenhol szabályozzák. Hogy milyen mértékig szükséges szabályozni a működést, az állandó szakmai viták tárgyát képezi. Magyarországon az alábbi jogforrások és dokumentumok alapján történik a szabályozás:

 

a) Alkotmány: Magyarország Alaptörvénye - 2011. április 25.

Az alkotmányból a IX. cikk vonatkozik a sajtószabadságra:

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

(3) A demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges megfelelő tájékoztatás, valamint az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték nélkül közölhető. Az országgyűlési képviselők általános választásán országos listát, illetve az európai parlamenti képviselők választásán listát állító jelölő szervezetek által és érdekében, az országgyűlési képviselők és az európai parlamenti képviselők választását megelőzően, kampányidőszakban politikai reklám - sarkalatos törvényben meghatározottak szerint - kizárólag közszolgálati médiaszolgáltatások útján, egyenlő feltételek mellett tehető közzé.

(4) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére.

(5) A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek – törvényben meghatározottak szerint - jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni.

(6) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.[1]

 

b) Médiaszabályozás, médiára vonatkozó törvények:

 • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
 • 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
 • 2007. évi LXXIV. törvény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

 

c) A közszolgálati média szabályozása

 • Az Országgyűlés 80/2010. (IX. 15.) OGY határozata a Közszolgálati Közalapítvány felállításáról
 • Közszolgálati kódex: A Magyar Nemzeti Közszolgálati Médiaszolgáltatás alapdokumentuma[2]

 

d) Alkotmánybírósági határozatok

 

e) A Médiatanács ajánlásai

 • Hatékony műszaki megoldások: Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra.
 • Termékmegjelenítés: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának ajánlása a termékmegjelenítés szabályainak alkalmazásáról
 • Klasszifikációs ajánlás: A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai

 

f) Európai Uniós jogforrások

 • Audiovizuális irányelv: Az Európai Parlament és a Tanács 2010/13/EU Irányelve (2010. március 10.) a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról.
 • A média koncentrációja és pluralizmusa az Európai Unióban: Az Európai Parlament 2008. szeptember 25-i állásfoglalása az Európai Unión belüli médiakoncentrációról és -pluralizmusról
 • Az Európai Unió működéséről szóló szerződés
 • Az Európai Unió Alapjogi Chartája
 • Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása: Ajánlás a kiskorúak és az emberi méltóság védelméről és a válaszadás jogáról az európai audiovizuális és on-line információs szolgáltatási ipar versenyképességével összefüggésben
 • Az állami támogatás szabályainak a közszolgálati műsorszolgáltatásra történő alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény[3]


[1] Részlet Magyarország Alaptörvényéből. http://mediatorveny.hu/dokumentum/4/Alaptorveny.pdf

[2] A Közszolgálati Kódex tartalma itt olvasható: http://mediatorveny.hu/dokumentum/5/kozszolgalati_kodex.pdf

[3] A jogforrásokat részletesen ismerteti a www.mediatorveny.hu weboldal.